LIGE NU:

Milliontilskud til traditionel industri

I lø­bet af de kom­men­de år kan 20-25 nord­jyske in­dus­tri­virk­som­he­der se frem til en ka­pi­tal­ind­sprøjt­ning på så man­ge mil­li­oner kro­ner, at de kan vok­se ud over både re­gio­nens og lan­dets græn­ser.

En ny nord­jysk ven­tu­re­fond med lokale pen­ge vil sky­de op mod en halv mil­li­ard i virk­som­he­der med vækst­pla­ner, som ikke hid­til har kun­net rea­li­se­res, skriver NORDJYSKE Stiftstidende.

- Tid­li­ge­re til­tag har væ­ret re­ser­ve­ret høj­tek­no­lo­gis­ke virk­som­he­der på et tid­ligt sta­die, men nu får etab­le­re­de virk­som­he­der in­den for den tra­di­tio­nel­le in­dus­tri i Nord­jyl­land for før­ste gang et tilsvarende til­bud, si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Poul Ernst Ras­mus­sen fra NOVI Ma­na­ge­ment A/S i Aal­borg.

Fon­den skal dri­ves af NOVI, hvor den også får til huse, og den er skabt af 15 in­ves­to­rer be­stå­en­de af Vækst­fon­den, FSP Pen­sion samt ni lokale pen­ge­in­sti­tut­ter, bl.a. Spar Nord Bank. Fon­den har fået nav­net Vækst-Invest Nord­jyl­land og har fra star­ten 100 mil­li­oner at gøre godt med:

- Vi har er­fa­ring for, at et så­dant be­løb kan gan­ges med fem, for­di der kom­mer yder­li­ge­re ind­skud i fon­den, ka­pi­tal­til­før­sel i virk­som­he­der­ne fra an­dre in­ves­to­rer og pen­ge­in­sti­tut­ter, og en­de­lig for­di vi bli­ver i stand til at bru­ge de sam­me pen­ge fle­re gan­ge.

Poul Ernst Ras­mus­sen for­kla­rer, at når de virk­som­he­der, der in­ves­te­res i, for ek­sem­pel bli­ver solgt el­ler børs­no­te­ret, vil mid­ler­ne fra Vækst-Invest Nord­jyl­land kom­me til­ba­ge til fon­den, som så kan bru­ge dem i an­dre virk­som­he­der.Der er på in­gen måde tale om nød­hjælp.

- Vi for­ven­ter et for­nuf­tigt af­kast, si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Steen Jør­gen­sen fra FSP Pen­sion.