Foto: Daniel Mikkelsen

Udvalg vil udvikle landsbyerne: Her er deres 17 anbefalinger til politikerne

Målrettet udvikling til den enkelte landsby - sådan lyder en af de 17 anbefalinger Udvalget for levedygtige landbyer i dag er kommet med. Se de 16 andre her.

Udvalget for levedygtige landsbyer, et udvalg nedsat af regeringen sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har i næsten et år arbejdet på en "opskrift" på, hvordan man i fremtiden kan understøtte og styrke levedygtige landsbyer.

I udvalgets arbejde har man fundet og undersøgt seks landsbyer, hvor man har gjort en indsats for at gøre byen mere attraktiv. I Nordjylland har man gjort nedslag i Sdr. Rubjerg, hvor byforskønnelse skal gøre byen til mere og andet end et sted man kører gennem mens man fem andre steder i landet har oplevet andre måder at bevare livet i landsbyen på. I Vallekilde på Vestsjælland har man for eksempel taget de digitale medier i brug som et oplivende element.

Konklusionen på udvalgets arbejde med at finde en "opskrift" er 17 anbefalinger til politikerene, som du kan læse her:

 1. Strategisk planlægning af kommunens landområder og landsbyer:
  Udvalget anbefaler, at der i planloven indarbejdes en forpligtelse for kommunerne til i kommuneplanlægningen at foretage en strategisk planlægning for kommunens landsbyer og landområder.
   
 2. Vurdering af de enkelte landsbyer og landområder med henblik på at sikre en differentieret og målrettet udvikling:
  Udvalget anbefaler, at kommunerne forpligtes til i dialog med lokalsamfundet at foretage en vurdering af de enkelte landområder eller landsbyers tilstand, udfordringer og muligheder med henblik på at sikre en differentieret og målrettet udvikling af de enkelte landsbyer og landområder.
   
 3. Særlig indsats i udpegede rekonstruktionsområder
  Udvalget anbefaler, at der i områder med betydelige udfordringer (kommunalt udpegede rekonstruktionsområder) skal være adgang til et katalog af særlige indsatser, der skal understøtte den løbende omstilling til et område med andre kvaliteter end bosætning og erhvervsvirksomheder, når der foreligger en rekonstruktionsplan med målsætninger for områdets udvikling.
   
 4. Styrket indsats til nedrivning og istandsættelse af boligmassen
  Udvalget anbefaler, at Pulje til landsbyfornyelse forlænges og forøges fra 2019 til minimum 330 mio. kr. årligt i en ti-årig periode, og at der i første halvdel af denne periode foretages en ny behovsvurdering med  henblik på eventuel yderligere finansiering og tilpasset anvendelse af puljen.
   
 5. BoligJobordningen udvides til at omfatte nedrivning i landzone
  Udvalget anbefaler, at regeringen udvider BoligJobordningen til også at omfatte lønomkostninger til nedrivning af boliger beliggende i landzone.
   
 6. Nye finansieringsformer til at tilpasse bygningsmassen Udvalget anbefaler, at der nedsættes et ekspertudvalg med kendskab til finansiering og landsbyernes særlige behov for modernisering af boligmassen med henblik på at udvikle en model for privat finansiering i kombination med offentlig og/eller filantropisk tilskud til renoverings-, sanerings- og ombygningsopgaver samt eventuel nedrivning i landsbyer og landdistrikter.
   
 7. Mulighed for at omplacere boliger i det åbne land< Udvalget anbefaler, at der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde en model for omplacering af boliger i det åbne land, fx med mulighed for oprettelse af nedrivningsfonde på kommuneniveau. Hensigten med ordningen skal være, at der på sigt bliver færre men bedre boliger i det åbne land.
   

 8. Et tilpasset og mere varieret boligudbud
  Udvalget anbefaler, at kommunerne i dialog med lokalsamfundet vurderer boligbehovet i kommunens landsbyer og understøtter en tilpasning af udbuddet til den aktuelle efterspørgsel, herunder ved at understøtte etablering af et varieret udbud af leje- og andelsboliger for bl.a. familier og ældre i landsbyerne.
   

 9. Øget tilgængelighed til landskab og natur
  Udvalget anbefaler, at kommunerne i deres fysiske planlægning er opmærksomme på i dialog med lodsejerne at fastholde og om muligt øge tilgængeligheden til landskab og natur som en særlig attraktion og bosætningsmotiv i landsbyerne.
   

 10. En mere langsigtet planlægning af de nære offentlige servicetilbud
  Udvalget anbefaler, at kommunerne i højere grad planlægger for en langsigtet udvikling i de nære offentlige servicetilbud, så der skabes forudsigelighed og sikkerhed om det fremtidige serviceniveau hos beboere og tilflyttere.
   

 11. Nye kollektive trafikløsninger
  Udvalget anbefaler, at stat og kommuner arbejder for en kollektiv trafikplanlægning, der sikrer tilfredsstillende forbindelser i landsbyerne og for fremtiden arbejder med at inddrage private og offentlige aktører i transportløsningerne.
   

 12. Samlokalisering af faciliteter og aktiviteter
  Udvalget anbefaler, at de enkelte lokalsamfund i højere grad udnytter fordele ved at sammentænke og dele fælles faciliteter, forenings- og fritidsaktiviteter, offentlig og privat service, forsyning mv.
   

 13. Bedre digital infrastruktur
  Udvalget anbefaler, at staten fortsat arbejder for at sikre mobildækning og udrulle bredbånd for at fremtidssikre erhverv og bosætning i landdistrikterne.
   

 14. Erhvervsudvikling med fokus på stedbundne potentialer
  Udvalget anbefaler, at kommunernes erhvervsfremme og erhvervsudvikling i særlig grad har fokus på landsbyernes eksisterende faciliteter og stedbundne potentialer.
   

 15. Bedre tilgængelighed til arbejdsmarkedet
  Udvalget anbefaler, at det forhøjede befordringsfradrag i yderkommunerne videreføres fra 2019, men at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal fremlægge forslag til en mere målrettet ordning.
   

 16. Tættere dialog og samarbejde mellem kommune og lokalsamfund
  Udvalget anbefaler, at udvikling af landsbyerne sker i samråd mellem kommunen og lokalbefolkningen med henblik på at sikre en bredt forankret udvikling med en fælles retning, både når det handler om fysisk planlægning og velfærdsløsninger.
   

 17. Mere fokus på faciliteter og aktiviteter, der samler landbysamfundene
  Udvalget anbefaler, at staten via midler fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet og kommunerne understøtter fastholdelse og etablering af fælles faciliteter til forenings- og fritidsliv, fælles mødesteder, begivenheder samt mulighed for deleøkonomiske løsninger i landsbyerne.