Regionsråd godkender stramt budget

Regionsrådet i Region Nordjylland har godkendt budgettet for næste år.

Region Nordjyllands budget 2016 betyder, at der skal spares i størrelsesordenen 300 mio. kroner, hvoraf de 200 mio. kroner skal findes som rammereduktioner på sygehusene og 100 mio. kroner på andre konkrete tiltag. I de samlede besparelser indgår der, at der skal spares 22 mio. kroner på administrationen.

Besparelserne svarer til, at der skal reduceres med omkring 350 stillinger. Antallet af afskedigelser som følge af budgettet forventes dog at være væsentligt lavere.

- Vi forventer, at det i lighed med tidligere år vil være muligt at reducere et antal stillinger via naturlig afgang. Men der er ingen tvivl om, at det bliver nødvendigt at afskedige medarbejdere, siger regionsrådsformand Ulla Astman (Socialdemokraterne).

Regionsrådsformanden er klar over, at det er en stor opgave for både ledere og medarbejdere:

- Det er en stor og vanskelig opgave at gennemføre disse forandringer samtidig med, at vi har 100 procent fokus på faglig kvalitet, patientsik-kerhed og arbejdsmiljø. Derfor vil medarbejderne også blive tæt involveret i processen via vores MED-system, siger Ulla Astman.

Hun fremhæver også, at regionen vil etablere et såkaldt "omplaceringsberedskab" for de berørte medarbejdere.

- Vi vil så vidt det overhovedet er muligt prøve at få medarbejdere om-placeret til andre funktioner. Det er en del af vores personalepolitik, siger Ulla Astman.

Årsagen til den stramme økonomi er blandt andet stigende medicinudgifter kombineret med faldende bloktilskud.

- Vi sidder i endnu højere grad end de andre regioner i en økonomisk klemme. Alligevel sætter vi politisk fokus på at nedbringe ventetider og forbedre kræftbehandling. Selv om vi er presset økonomisk, så skal nordjyske borgere og patienter have mindst lige så god behandling som patienter andre steder i landet, siger Ulla Astman.

Det øgede fokus på ventetider og kræft betyder, at disse områder får 50 mio. kroner ekstra i budgettet. Samtidig sættes klare og tydelige mål på disse områder.

Herudover er der på anlægsbudgettet afsat midler til fortsat udbygning af det nye universitetshospital i Aalborg Øst.

- Det er afgørende, at vi når i mål med det store byggeri, som bliver en hjørnesten i fremtidens nordjyske sundhedsvæsen. Næste år vil vi fortsat have fuld fart på, og byggeriet vil begynde at kunne ses i landskabet, siger Ulla Astman.

Budgettet blev vedtaget efter to timers behandling. Eneste parti, der ikke stemte for, er Enhedslisten.