01:30

Rød Glente ser ud til at stoppe vindmølleprojekt

Der er fare for at møller og fugle kolliderer: Rød Glente ser ud til at stoppe vindmølleprojekt

Det er næsten tre år siden, at planlægningen af et vindmølleprojekt ved Ottestrup ved Sæby, blev igangsat. Men nu stilles planlægningen formentlig i bero på grund af en sjælden fugleart i området.

Det er op til politikerne i Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg at træffe den endelige afgørelse. Det sker tirsdag eftermiddag. 

Ansøger har fået udarbejdet en rapport, som viser projektets påvirkning af flagermus og fuglearter. Det fremgår af rapporten, at der cirka 270 meter fra en af de ansøgte møller står et træ, hvor den røde glente har rede. 

I Miljøstyrelsens ”Handlingsplan for Rød Glente i Danmark” er det anført, at færdsel indenfor 200 meter fra reden skal undlades i perioden fra marts til august. Det vurderes i rapporten, at opstillingen af de tre vindmøller ved Ottestrup vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på yngleparret ved den observerede rede.

Rød glente er omfattet af beskyttelsen i fuglebeskyttelsesdirektivet. Det fremgår af artsfredningsbekendtgørelsen, at der er forbud mod forsætligt at dræbe eller indfange røde glenter - uanset hvilken metode, der anvendes. 

Samtidig viser udenlandske undersøgelser, at blandt andet kollision med vindmøller er en væsentlig dødsårsag for glenter.

På den baggrund vurderes det, at der er en væsentlig risiko for, at en realisering af det skitserede projekt vil kunne resultere i, at nogle af de individer af arten rød glente, der er i området, bliver dræbt. Hermed er der også en væsentlig risiko for, at kommunen vil blive underkendt, såfremt den endelige vedtagelse af et eventuelt plangrundlag for projektet bliver påklaget til Planklagenævnet.

 

Kommunaldirektør Mikael Jentsch indstiller derfor til politikerne, at planlægningen for projektet stilles i bero på baggrund af forekomsterne af Rød Glente i området. Det skriver kanalfrederikshavn.dk.

Fugle kan potentielt kollidere med møllevinger og dermed gå tabt. Opstilling af vindmøller kan derfor potentielt medføre tab af individer af fugle og muligvis medføre negative påvirkninger af bestande af træk- og ynglefugle.

Den Røde Glente

* Rød glente er en mellemstor rovfugleart, der primært er udbredt i Europa.

* Arten har en samlet bestand på ca. 50-67.000 individer og er rødlistet som Næsten truet (NT) på den internationale rødliste.

* Rød glente er primært optaget på rødlisten pga. stærk tilbagegang i det sydlige Europa.

* Bestandene i det nordlige Europa er dog stigende, og hvis øgningen viser sig, at være vedvarende vil arten muligvis senere blive nedgraderet på rødlisten .

* Efter, at have været udryddet i Danmark er arten efter den blev fredet genindvandret til landet fra 1970’erne. Ynglebestanden af rød glente er tiltaget med øget hast de seneste år og er i Danmark vokset fra 100 ynglepar i 2002 til mere end 200 par i 2017.

* De største forekomster af ynglende rød glente er Sydøst- og Nordjylland, Fyn og Bornholm.

* Ynglefugle er knyttet til deres ynglelokalitet gennem lange perioder og vil blive udsat for kollisionsrisiko dagligt når de flyver rundt i arealerne omkring reden i forbindelse med fouragering.