Se billederne: Har kæmpet i over 40 år - nu er der nyt om Sæby Vandmølle

Frederikshavn Kommune præsenterede skitseprojektet for faunapassagen på et offentligt møde tirsdag.

Det har været et problem i hele 40 år, men måske kan det snart få en ende. Der er tale om den faunapassage i Sæby, som kommunen er blevet påbudt at opføre, men som efter mange års politisk tovtrækkeri stadig ikke er blevet til noget.

For nu har Frederikshavn Kommune præsenteret skitseprojektet for faunapassagen på et offentligt møde. 

Herunder kan du se skitserne:

Projektet er en tilpasning af projektet fra 2013, hvor der er tale om en stryg-løsning med spuns og bibeholdelse af møllesøer mod syd og nord. 

Skitseprojektet fastholder ifølge kommunen projektkriterierne, som er at sikre faunapassage forbi opstemningen ved Sæby Vandmølle på en måde, som lever op til kravene i både indsats- og tilskudsbekendtgørelsen samt til det meddelte tilsagn om tilskud fra Miljøstyrelsen.

Samtidig skal det i videst muligt omfang sikre hensynet til vandløbets flora og fauna, områdets kulturhistorie samt sikring af omkringliggende bygninger og ejendomme mod utilsigtede skader. 

Se explaineren herunder: 

Projektet kort fortalt

Byrådet i Frederikshavn Kommune er blevet påbudt at lave en fisketrappe af EU, så fiskene kan komme op ad åen. Politikerne har af flere omgange lovet, at der vil komme en løsning, men af flere omgange skete der intet. 

Det drejer sig om en dæmning, som fiskene i Sæby Å ikke kan komme opad. Med en såkaldt fisketrappe vil fiskene kunne svømme op igennem.

Byrådet søgte i 2021 en rammebevilling på 27 millioner kroner ved Miljøministeriet til opførelse af fisketrappen, hvilket staten gav tilsagn til i efteråret. 

I 2014 blev der udarbejdet et projektforslag, som viste, hvordan der kunne skabes fri faunapassage, samtidigt med at Sæby Vandmølle og en del af stemmeværket bevares, og lodsejere langs åen får sikret deres huse mod eventuelle sætningsskader som følge af ændrede vandforhold i jorden.

Hvad er en faunapassage?

Flere arter af fisk og smådyr er afhængige af, at de kan vandre op- og nedstrøms i vandløb samt mellem vandløbet og havet. Det er derfor afgørende for disse arter, at passagen i vandløbet ikke hindres. En faunapassage sikrer op- og nedstrøms passage for naturligt hjemmehørende arter af fisk og smådyr i et vandløb.

Kommunen er forpligtet til at sikre passage i vandløbet for at sikre vandløbets miljømål efter Miljømålsloven.

Kilde: frederikshavn.dkSeneste nyt

fra Nordjylland