Regionen svarer på sag om snagende læger: Fuld kontrol vil kræve for meget

I en mail svarer Region Nordjylland på spørgsmål vedrørende lægers uberettiget brug af patientoplysninger. Ifølge regionen vil fuld kontrol være for stor en opgave.

Det er en sag, der har rystet et ægtepar fra Aalborg. Inge og Thorkild Jensen har selv fundet frem til, at to ud af fire læger, har misbrugt deres stilling, i forbindelse med Inge Jensens indlæggelsesforløb i 2018.

Inge Jensen var ude for et trafikuheld, som hun blev behandlet for på Aalborg Universitetshospital. I den forbindelse har to læger skaffet sig adgang til hendes journal, og kigget på oplysninger, der ikke var relevante i forbindelse med hendes behandling. De samme læger arbejder privat for forsikringsselskaber, og det har skabt utryghed hos ægteparret. Læs hele historien her:

Bagindgang til patienters journaler

Måden lægerne har fået adgang til oplysninger på, er via en såkaldt nødadgang. Ifølge Region Nordjylland er nødadgang en måde for læger at få adgang til patienters oplysninger, som ikke umiddelbart er nødvendige for deres aktuelle behandling.

TV2 Nord har spurgt Region Nordjylland, hvorfor det overhovedet er muligt for læger at få adgang til patienters oplysninger, som ikke er relevante for deres behandling af patienten. Vi ville gerne have et interview med Regionsrådsformand, Ulla Astman, men det har hun afvist. Derfor har vi i stedet fået et skriftligt svar fra Region Nordjyllands Presseafdeling.

Alle spørgsmål fra TV2 Nord og svar fra Region Nordjylland følger her.

TV2 Nord: Hvad betyder ”nødadgang” i en patients journal?

Svar fra Region Nordjylland:

I regionens EPJ-system har den enkelte ansatte kun direkte adgang til de patienter, som er i aktuel behandling på den afdeling, hvor den ansatte er ansat.

Undtagelsen er, at man også kan have direkte adgang til patienter, der er i aktuel behandling på afdelinger, som ens ansættelsesafdeling har et løbende samarbejde med, hvorfor den direkte adgang forventes ofte at være relevant.

Adgang til patientjournaler tilhørende patienter, der er i aktuel behandling i andre dele af regionens hospitalsvæsen, eller patienter, der ikke er i aktuel behandling, kan kun ske ved at anvende nødadgang.

Nødadgang er en funktionalitet i EPJ, hvor man indtaster CPR-nummeret på den patient, hvis patientjournal man ønsker at tilgå. Dvs. man skal kende CPR-nummeret på den patient, som man ønsker at foretage opslag på.

Herefter skal man angive en begrundelse for, hvorfor man ønsker at tage nødadgang. Begrundelsen kan enten vælges ud fra en række foruddefinerede standardbegrundelser, alternativt kan man skrive en begrundelse selv (fritekstfelt).

TV2 Nord: Efterlader opslag via ”nødadgang” ikke spor, som er tilgængelige via normal aktindsigt?

Svar fra Region Nordjylland: 

Borgere kan henvende sig til Region Nordjylland med forskellige formål. En mulighed er at søge aktindsigt i sin patientjournal. Her får man udleveret en kopi af det sundhedsfaglige indhold af patientjournalen. Dette er beskrevet på denne side af regionens hjemmeside: https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/dine-rettigheder-som-patient/indsigt-i-patientforloeb

Hvilke ansatte, der har tilgået patientjournalen, fremgår ikke af selve patientjournalen. Det fremgår af logfiler i selve systemet. Logfiler fra regionens IT-systemer er ikke omfattet af reglerne om aktindsigt. Derfor er regionen ikke forpligtiget til at udlevere hverken logfiler fra IT-systemer eller konklusioner fra disse.

Region Nordjylland har dog besluttet, at borgere, der ønsker at i få indsigt i, hvem der har foretaget opslag i deres patientjournal, kan henvende sig til Patientkontoret. Hvis det er dét, borgeren ønsker, så skal det præciseres. Hvis de henvender sig vedr. aktindsigt i patientjournalen, får de udelukkende indholdet af patientjournalen. Nødadgang efterlader, ligesom alle andre handlinger i systemet, en loglinje.

TV2 Nord: Hvorfor har regionens sikkerhedssystem ikke fundet nævnte psykiaters uberettigede opslag i Inge Jensens journal?

Svar fra Region Nordjylland: 

Region Nordjylland foretager hver måned systematisk logopfølgning i regionens EPJ-system. Her fokuseres der på en række forskellige mulige scenarier, hvor der kan være foretaget uberettigede opslag. Herudover foretages der stikprøver på de opslag, hvor der har været anvendt nødadgang.

På grund af den begrænsede direkte adgang til patientjournaler anvendes nødadgang flere tusinde gange dagligt – helt berettiget. Det store antal opslag medfører, at det ressourcemæssigt ikke er muligt at lave logopfølgning på alle opslag fortaget via nødadgang.

Da logopfølgningen kun omfatter et udsnit af de flere tusinde opslag, der foretages hver dag på regionens hospitaler, kan det ske, at eventuelle uberettigede opslag ikke opdages i logopfølgning.

Regionen har generelt tillid til sine ansatte, herunder at de kun foretager de opslag, som er nødvendig for at løse de opgaver, som de har i forbindelse med deres ansættelse i Region Nordjylland. Tilsvarende er brugerstyringen i det nuværende EPJ, som beskrevet, stramt styret ift., at man kun har direkte adgang til de patienter, der er i aktuel behandling, og som man kan forventes at have et behov for at tilgå oplysninger om.

Regionens logopfølgningssystem gennemgår alle opslag ud fra de definerede scenarier, hvorefter nogle af opslagene udvælges til nærmere undersøgelse. I perioden oktober 2020-marts 2021 har der hver måned været set nærmere på mellem ca. 100-250 opslag fundet med logopfølgningssystemet. For den måned, hvor der var færrest mistænkelige opslag, er tallet 6, og den måned, hvor der er flest er tallet 14. De mistænkelige opslag gennemgås efterfølgende af Personalejura, hvorefter det afklares, hvor mange af de mistænkelige opslag, der rent faktisk er uberettigede.

TV2 Nord: To ud af fire læger, der har været betalt af et forsikringsselskab, for at lave lægeerklæringer i Inge Jensens sag har uberettiget skaffet sig adgang til hendes journal.

Mener Region Nordjylland stadig, at det ikke er nødvendigt at foretage en kontrol ud over stikprøver?

Og vil Region Nordjylland undersøge, om andre læger i privat regi har skaffet sig adgang til patientoplysninger via ”nødadgang”, som følge af denne sag?

Svar fra Region Nordjylland: 

Forudsætningen er, at regionens ansatte er bekendt med, at de kun må foretage opslag, som er relevante for løsningen af de opgaver, som de har i forbindelse med deres ansættelse i Region Nordjylland. I regionens retningslinje om ”Adgang til helbredsoplysninger i patientjournalen og andre elektroniske systemer”, der senest er opdateret i august 2019, men som har eksisteret i en årrække, står der bl.a.:

Der må under alle omstændigheder kun indhentes oplysninger i forbindelse med den

patientbehandling eller de opgaver, som Region Nordjylland er ansvarlig for.

Regionens ansatte må derfor ikke foretages opslag på sig selv, venner, familie, kolleger mv., selvom man har deres samtykke, medmindre man deltager i deres behandling. Medarbejdere, som udover at være ansatte i regionen, også har ansættelse hos private hospitaler/klinikker, må ikke benytte deres mulighed for at foretage opslag i Region Nordjyllands patientjournal eller andre af regionens elektroniske systemer, når de behandler en patient i privat regi. Dette gælder også, selvom de har patientens samtykke.

Dette er, på baggrund af den igangværende sag, senest præciseret i en særskilt retningslinje målrettet de læger, der udarbejder speciallægeerklæringer, som er godkendt i Direktionen d. 16. februar 2021.

Denne retningslinje tager højde for de relevante forhold, der gør sig gældende ift. lægernes overenskomstmæssige ret til at udøve bibeskæftigelse på hospitalerne. I den forbindelse skal man orientere sin nærmeste leder om, at man har en bibeskæftigelse, herunder arten af denne.

Specifik logopfølgning, med henblik på at afklare hvorvidt læger har foretaget opslag i forbindelse med udarbejdelse af speciallægeerklæringer for forsikringsselskaber, vil være en kompleks ressourcemæssig stor opgave at gennemføre. Det vil kræve, at viden om, hvilke læger der har bibeskæftigelse, bliver sammenholdt med viden om, hvilke patienter disse læger har udarbejdet lægeerklæringer om. Regionen er ikke i stand til skabe et grundlag, hvorpå det er muligt at lave en sådan logopfølgning.

TV2 Nord: Hvornår bruges ”nødadgang”?

Svar fra Region Nordjylland:

I nedenstående er der en oversigt over, hvilke standardbegrundelser for at tage nødadgang, der kan vælges i EPJ, samt i hvilke situationer de enkelte standardbegrundelser skal anvendes.

Herudover er der fritekstmuligheden, der anvendes i de situationer, som standardbegrundelserne ikke dækker, herunder f.eks. akutte situationer.

Standardbegrundelse
Tilsyn eller assistance fra anden afdeling

Anvendes hvis ansatte på den afdeling patienten er tilknyttet har behov for, at

ansatte på en anden afdeling foretager opslag i patientens journal.

Henvendelse fra patient, dennes pårørende eller

hjemmesygeplejen efter afsluttet kontakt

Anvendes hvis patienten eller andre henvender sig med spørgsmål efter patienten er udskrevet. Spørgsmål kan f.eks. vedrøre patientens videre behandling/aktivering efter udskrivelse.

Forberedelse til indlæggelse, anæstesi,

undersøgelse eller operation efter modtaget

henvisning

Anvendes i forberedelserne til patientens indlæggelse, hvor det kan være relevant at læse patientjournalen, f.eks. sygdomshistorik. Dette mhp. planlægning af indlæggelsesforløbet, operation eller lignende. Efter at have modtaget en henvisning sker der forberedelser til en patients evt. kontakt. Det kan her være relevant at vende tilbage til tidligere kontakter.
Sammedagskirurgi uden kontakt i opholdsafsnitAnvendes hvis patienten er indlagt på afdeling A, men får udført sammedagskirurgi på afdeling B. I den forbindelse vil afdeling B oftest have behov for at tilgå patientjournalen
Opfølgning på prøvesvarAnvendes når der kommer prøvesvar på patienter, der er udskrevet. Hvert sengeafsnit og ambulatorium har i EPJ en liste, som viser hvilke patienter, der er prøvesvar klar på. På denne liste kan også komme prøvesvar som kommer efter udskrivelsen.

Indhentning af oplysninger mhp. udarbejdelse af

erklæring

Anvendes når ansatte bliver bedt om udfyldelse af erklæringer fra f.eks. kommunen. For at kunne gøre dette korrekt tages der adgang til patientjournalen
Klage/forespørgselAnvendes hvis der kommer en klage eller forespørgsel fra en patient. Her er det nødvendigt at kunne tilgå patientjournalen således der kan gives korrekte og fyldestgørende svar til patienten.
Kvalitetssikring/kvalitetskontrolAnvendes i forbindelse med, at der laves opslag i patientjournaler mhp. kvalitetsarbejde,- en kvalitetskontrol som ofte foregår på afsluttede patientforløb. Det kan evt. være brugt i forbindelse med kvalitetsprojekter eksempelvis ”Sikker Psykiatri” o.lign. Anvendes også i forbindelse med kvalitetsarbejde, der kræver ledelsesgodkendelse.
Smitteopsporing

Anvendes i forbindelse med smitteopsporing, hvor kan det være nødvendigt at tage

adgang til patienter udenfor ens egen afdeling.

Forskning/supplerende kliniske oplysningerAnvendes når man som patolog får prøver til analyse bestilt vha. en rekvisition. Den er ofte ret mangelfuldt udfyldt fra den afdeling, som har bestilt prøven. Indimellem kan der, afhængig af prøvesvaret, desuden være brug for yderligere oplysninger. For nogle prøvers vedkommende er det helt nødvendigt at læse i patientjournalen for at kunne give et fyldestgørende svar. Anvendes også til indhentning af oplysninger til brug for forskning, enten med patientsamtykke eller godkendelse fra f.eks. Videnskabsetisk Komite/i henhold til sundhedsloven.
Epikriseskrivning efter afsluttet kontaktAnvendes når en patient udskrives efter en indlæggelse eller afsluttes fra et ambulantforløb. Her sendes en epikrise (til praktiserende læge). Nogle gange laves den administrative udskrivelse/afslutning inden epikrisen skrives. Det betyder, at når epikrisen skal skrives er der brug for at tage adgang til journalen via nødadgang.
Oprettelse af effektueringer på FMKAnvendes i forbindelse med, at Sygehusapoteket har til opgave at oprette effektueringer på de patienter, der får medsendt vederlagsfri medicin. Da patienterne ikke er i aktuel behandling på Sygehusapoteket anvendes denne standardbegrundelse, når de foretager opslag i de relevante patientjournaler.
AMK-Vagtcentral HospitalsvisitationAnvendes f.eks. i forbindelse med visitation af akutte patienter, hvor det kan være relevant at tilgå oplysninger om tidligere indlæggelse eller ambulante besøg således der evt. kan tilbydes indlæggelse et sted, hvor patienten er kendt.
Ophold på patienthotelAnvendes af Patienthotellet. En patient, som har ophold på Patienthotellet efter en indlæggelse, kan få behov for behandling. Ansatte på Patienthotellet kan derfor have behov opslag i patientjournalen.
Henvendelse fra præhospitalAnvendes i forbindelse med henvendelse fra ambulancepersonale/udrykningslæge med ønske om oplysninger fra tidligere kontakter på en given akut patient.

Når læger snager

SPLIT 2 BILLEDER.00_00_00_23.Still001

play Diana fik ret: Læge brød sin tavshedspligt

PH 060721 IN Ringe kontrol af læger Still3

play Politiker efter afsløring af lægers brud på loven: - Vi skal have en meget stærkere kontrol

teaser carina

play Forsikringsselskab sendte Carinas journal til en fremmed

Samtykke-sjusk

play Sager om forsikringsselskabers samtykke-sjusk - Carina er bare den seneste i rækken

indlæs flere

Forsiden lige nu

skole
Seneste nyt

Kommunens store skoler var bekymrede: Nu tør de langsomt ånde lettede op

Seneste nyt

Ekstra tog og fyldte tribuner: Sådan forbereder politiet sig på lokalbrag

Blomsterbutik
Seneste nyt

Blomsterallergi lukker blomsterbutik

Niels Hemmingsen

Efter indføring af historisk betalingsparkering i lufthavnen: Sådan er det gået

skole
Seneste nyt

Kommunens store skoler var bekymrede: Nu tør de langsomt ånde lettede op

Seneste nyt

Ekstra tog og fyldte tribuner: Sådan forbereder politiet sig på lokalbrag

Blomsterbutik
Seneste nyt

Blomsterallergi lukker blomsterbutik

Niels Hemmingsen

Efter indføring af historisk betalingsparkering i lufthavnen: Sådan er det gået

ulv

Den danske ulvebestand kan eksplodere på få år, viser notat

Frederik Tilsted

Kunne have afgjort kampen: - Det er så vanvittigt bittert

politi udrykning blå blink genre
Seneste nyt

Narkopåvirket 17-årig torpederer lygtepæl i mors bil

Årets Nordjyske iværksætter - sløret

Mød de nominerede til Årets Nordjyske Iværksætter

vejr-no_TV2vejrFri0650Sep29.mxf Subclip Still
Seneste nyt

play Grå og regnvåd fredag i vente

280923 efterskole bilvask

Efterskoleelever giver gratis bilvask for at samle penge ind til velgørenhed

280923 Ældre spiser sigr
Seneste nyt

Se hvem: Fem nordjyske plejehjem er indstillet til at blive 'Danmarks Bedste Plejehjem'

CLF - 280923 19 VO+LI Fyret hospitalsdirektør - 28092023 Still

play Regionrådsformand kommenterer på hospitalsdirektørs øjeblikkelige stop

Fokus --- 280923 IMG_3038

play Dramaet fortsætter i Hobro: Kan et højhus ødelægge byen?

280923 Hou skole lich 11112

Frustreret skolebestyrelsesformand: - Måske var det bedre, at de bare have lukket vores skole

280923 Ravnshøj Skole

play Kian og Lukas bygger køretøjer til rummet - men en ting vil de ikke

280923 hest allerup sigr

play Donation gør en kæmpe forskel for nordjysk center: - Vi har ikke fået armene ned

Jens Ole Skov

Hospitalsdirektør stopper øjeblikkeligt efter store økonomiske udfordringer

130923 30923 fontænehuset Frederikshavn brst 10763

Isolation og mistrivsel truer: - Hvordan kan man gøre det her?

Til forsiden

Til forsiden