Daniel Svenssons karantæne opretholdt

Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund har onsdag eftermiddag opretholdt den straf på to spilledages karantæne til AaB's Daniel Svensson for en forseelse begået i slutspilskampen mod GOG Svendborg TGI onsdag den 13. maj.

Her den fulde ordlyd af kendelsen:

<i>Kamp nr. 649259 CBB Mobil AaB Håndbold - GOG Svendborg TGI spillet 13. maj 2009 i Gigantium Arena
Den 15. maj idømte Disciplinærudvalget spilleren Daniel Svensson, AaB Håndbold, 2 dages karantæne på baggrund af en indberetning fra kampen om, at spilleren havde tacklet en modspiller i hoved-/halsregion, jf. herved spillereglernes16:6 b) jf. 8:5 b).
Sagen var behandlet i medfør af DHF&#39;s Love § 27. I forbindelse med sagsbehandlingen havde klubben fået en kopi af indberetningen. Ved høringsfristens udløb var der ikke fremkommet nogen udtalelser til brug for sagen.
Der foreligger ikke dokumentation for, at spilleren selv havde fået en kopi af indberetningen, ligesom spilleren ikke personligt var blevet hørt.
DHF&#39;s Appeludvalg har den 16. maj 2009 i en anden disciplinærsag statueret, at høringsretten i § 27 er en personlig ret for spilleren. Appeludvalget udtaler i sin afgørelse, at "den i § 27 indeholdte høringsret er en personlig ret for den indberettede spiller. Denne skal dels gøres bekendt med indberetningen samt have lejlighed til at forsvare sig...".
Da det ikke er dokumenteret, at disse krav er iagttaget i forbindelse med sagen mod Daniel Svensson, har Disciplinærudvalget på møde den 18. maj 2009 besluttet at genoptage sagen, og har i den forbindelse ophævet sin tidligere afgørelse af 15, maj, der ikke var eller er fuldt afsonet.
Til brug for sagens fornyede behandling er spilleren personligt blevet givet lejlighed til at udtale sig og han har fået en kopi af indberetningen.
AaB Håndbold&#39;s advokat har på vegne af klubben og spilleren ved skrivelse af 20. maj meddelt, at "Daniel Svensson henholder sig til den udtalelse, som blev givet i halvlegen af kampen, og som er gengivet i dommernes indberetning. Daniel Svensson beklager således episoden og anerkender, at han gik over stregen og gjorde noget dumt." AaB er af den opfattelse, at der ved fastsættelse af sanktionen skal tages hensyn til ovennævnte forhold, som udgør en formildende omstændighed.
Disciplinærudvalget har på ny behandlet sagen d.d. i medfør af DHF&#39;s love § 27.
Det lægges til grund at spilleren har forset sig som beskrevet i indberetningen. Daniel Svensson har til brug for sagsbehandlingen via klubbens advokat henvist til den udtalelse, han kom med i halvlegen, og som fremgår af indberetningen. Der er således ikke fremkommet nye oplysninger til brug for Disciplinærudvalgets afgørelse af sagen.
Efter en samlet vurdering idømmes spilleren i medfør af DHF&#39;s love § 27, stk. 1
2 spilledages karantæne, hvoraf den ene er afviklet under kampen den 16. maj 2009. </i>

Forsiden lige nu