LIGE NU:

Sagaen om rengøringen af tog

Sagaen om rengøringsstationen ved Lindholm Station fortsætter. Læs spørgsmål fra Rasmus Prehn og svarene fra Trafikminister Carina Christensen.

Klager over larm
Sidste år klagede naboer til Lindholm Station, over larmen fra rengøringsstationen.
DSB havde da netop etableret en rengøringsstation, for at rengøre sine tog ved Lindholm Station. Stationen er endestation for en nærbane.

Aalborg vs. Trafikministeren
TV2/Nord har fulgt sagen på nærmeste hold, og senest har vi kunnet rapportere fra kampen mellem Aalborg Kommune og Trafikministeren om, hvem der har ansvaret for, at DSB fik tilladelse til etablering af en rengøringsstation ved Lindholm Station.

Prehn vs. Trafikministeren
Sagen er politisk blevet taget op af folketingsmedlem Rasmus Prehn (Soc.dem.), der har stillet trafikminister Carina Christensen en række spørgsmål. Læs svarene fra Trafikministeren her.

Spørgsmål nr. S 424

"Er ministeren efter nærmere overvejelse enig med Teknisk Rådmand i Aalborg Kommune, Mariann Nørgaard (V) i, at ansvaret for placering af DSB rengøringsstationen ved Poul Kjærs Vej i Lindholm ligger hos ministeren selv?"

Svar:
Vendesporet i Lindholm er anlagt i medfør af aftalen om etablering af nærbanen i Aalborg mellem den tidligere SR-regering, SF og EL. Etableringen af vendesporet gav mulighed for at kunne vende Intercitytogene i Lindholm, hvilket var en forudsætning for at give den ønskede halvtimesbetjening på nærbanen.

I forbindelse med arbejdet om etableringen af Aalborg Nærbane 2001-2003 behandlede DSB og Banestyrelsen sammen med Aalborg Kommune spørgsmålet om udformning af Lindholm station, herunder vendesporet og rengøringsfaciliteterne. Af referater fra møder i arbejdsgruppen om etablering af Aalborg Nærbane fremgår det således, at i forbindelse med en drøftelse af vendesporet har Aalborg Kommune meddelt, at etableringen af en mandskabshytte i forbindelse med rengøringsfaciliteterne ikke ville medføre ændringer af lokalplanen. DSB har yderligere i forbindelse med vendesporet og rengøringsfaciliteterne søgt Aalborg Kommune om tilladelse til opsætning af et lager for rengøringsartikler. DSB har modtaget tilladelse hertil.

I 2001 afgjorde Nordjyllands Amt endvidere, at etableringen af vendespor og rengøringsfaciliteter ikke skulle VVM screenes. Denne vurdering er den 14. marts 2007 - efter nedlæggelsen af amtet - blevet bekræftet af Miljøcenter Århus. Det ligger implicit i amtets beslutning om ikke at gennemføre VVM, at der heller ikke skulle gennemføres nogen offentlig høring - herunder nabohøring.

Etableringen af vendesporet indgik således ved etableringen af Ålborg Nærbane i 2003, men først ved køreplanskiftet i 2007 begyndte DSB at benytte vendesporet mere intensivt, idet Intercitytog mellem Aalborg og København nu benytter sporet.

Sammenfattende er det min opfattelse, at der har været en betydelig dialog med de lokale myndigheder om etablering af vendespor og rengøringsfaciliteter, og for relevante dele af anlægget har DSB endvidere fået de nødvendige tilladelser fra de lokale myndigheder. Der er dog ikke tale om, at der har været en samlet godkendelse af hele vendespors- og rengøringsanlægget, idet de relevante myndigheder som nævnt ikke har fundet dette påkrævet.

Afslutningsvist skal jeg oplyse, at Aalborg Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven fører tilsyn, hvilket - som nævnt i forbindelse med den mundtlige besvarelse - har afstedkommet et påbud om anvendelsen af vendesporet og rengøringsfaciliteterne. Dette påbud overholder DSB.

Med venlig hilsen
Carina Christensen

–––––––-

Folketingsmedlem Rasmus Prehn (S) har den 22. januar 2008 stillet mig følgende spørgsmål nr. 425, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. S 425:
"Vil ministeren drage omsorg for, at DSB rengøringsstationen ved Poul Kjærs Vej i Lindholm flyttes væk fra det tæt beboede område, hvor DSB's tog dagligt generer beboerne med støj og forurenende dieselos?"

Svar:
Ifølge DSB's og Trafikstyrelsens opfattelse findes der med Lindholm station som den nordlige endestation for nærbanen ikke noget realistisk alternativ til at bibeholde aktiviteterne på Lindholm station.

En flytning af rengøringsaktiviteterne vil betyde øget trafik på 2 enkeltsporede strækninger og Limfjordsbroen samt øget ressourceforbrug i personale og materiel.

Generne for naboerne er en kombination af vendetiderne, som er styret af køreplanen, samt ønsket om, at IC toget er rengjort før afgang tilbage til København. DSBs anvendelse af vendesporet kan derfor ændre sig ved de kommende køreplansskift, men DSB oplyser, at frihedsgraderne til at reducere vendetiden er meget begrænsede på grund af de enkelsporede strækninger.

DSB overholder Aalborg Kommunes påbud om anvendelsen af vendesporet og rengøringsfaciliteterne, jf. mit svar på S 424.

Samlet set mener jeg ikke, at der er grundlag for at flytte rengøringsstationen.

Med venlig hilsen
Carina Christensen

–––––––––––––––––––

Folketingsmedlem Rasmus Prehn (S) har den 22. januar 2008 stillet mig følgende spørgsmål nr. 426, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. S 426:
" Vil ministeren kommentere forslaget om at løse problemet med den uheldige placering af DSB's rengøringsstation ved Poul Kjærs Vej i Lindholm ved at placere rengøringsstationen i Brønderslev?"

Svar:
Ifølge DSB og Trafikstyrelsen er en flytning af vendingerne til Brønderslev ikke en mulig løsning.

Dels indebærer forslaget en væsentlig stigning i trafikken mellem Lindholm og Brønderslev, som det langt fra er sikkert kan gennemføres i praksis, dels betyder det øgede omkostninger til personale, energi, vedligeholdelse og materielforbrug.

Endelig skal det nævnes, at det vil skabe andre miljøproblemer, både lokalt i Brønderslev og globalt gennem en højere CO2 udledning pga. ekstrakørsel.

Med venlig hilsen
Carina Christensen

–––––––––––––-

Spørgsmål nr. S 427:

"Vil ministeren kommentere forslaget om at løse problemet med den uheldige placering af DSB's rengøringsstation ved Poul Kjærs Vej i Lindholm ved at placere rengøringsstationen ved den nærtliggende Aalborg Lufthavn og i den forbindelse sikre togforbindelse til lufthavnen?"

Svar:
Da der ikke er konkrete planer om etablering af en togforbindelse til Aalborg Lufthavn, anser jeg det ikke som en realistisk mulighed at flytte DSB's rengøringsstation dertil.

Jeg henviser i øvrigt til mit svar af 12. december 2007 på spørgsmål 20 (TRU alm. del.), som vedlægges til orientering.

Med venlig hilsen
Carina Christensen

––––––––––––––––-

Folketingsmedlem Rasmus Prehn (S) har den 22. januar 2008 stillet mig følgende spørgsmål nr. 428, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. S 428:
"Hvad er ministerens kommentar til, at Teknisk Rådmand i Aalborg Kommune Mariann Nørgaard (V) kalder ministerens påstand om at placeringen af DSB rengøringsstationen ved Poul Kjærs Vej i Lindholm, alene er et ansvar der påhviler Aalborg Kommune, for fejlagtig og en »om'er"

Svar:
Jeg henviser til mit svar på S 424.

Med venlig hilsen
Carina Christensen

––––––––––––––-

Spørgsmål nr. S 429:
"Mener ministeren, at det var i overensstemmelse med reglerne, at der ikke blev foretaget en VVM screening inden DSB lod tog-rengøringsstationen ved Poul Kjærs Vej i Lindholm opføre, når denne har karakter af ny selvstændig terminal og ikke blot tilbygning til eksisterende nærbanestation?"

Svar:
I 2001 afgjorde Nordjyllands Amt, at etablering af jernbanestationen i Lindholm ikke forudsætter et regionplantillæg med VVM redegørelse. Denne vurdering er den 14. marts 2007 - efter nedlæggelsen af amtet - blevet bekræftet af Miljøcenter Århus.

Med venlig hilsen
Carina Christensen

def_thumb,50_percent

play Nyt oplevelsescenter klar i Vorupør: Kom med indenfor i Nationalparkcenter Thy

25_seconds

play Ekstase i Aalborg Håndbold: Vinder DM-guld for tredje gang i streg

def_thumb,50_percent

play Hornmine er fjernet fra Hanstholm Havn og sprængt

Aabybro Friskole

play Blufærdighedskrænkelse: Mand sigtes for at krænke piger på nordjysk friskole

def_thumb,50_percent

play Nyt oplevelsescenter klar i Vorupør: Kom med indenfor i Nationalparkcenter Thy

25_seconds

play Ekstase i Aalborg Håndbold: Vinder DM-guld for tredje gang i streg

def_thumb,50_percent

play Hornmine er fjernet fra Hanstholm Havn og sprængt

Til forsiden

Til forsiden