Borgere kan anmelde sæler i Limfjorden og vandløb omkring Limfjorden til Limfjordsrådet. Foto: Lisbet Christensen

Tjek sælen: Forskningsprojekt om sæler i Limfjorden er fortsat åben for observationer

Lyst-og fritidsfiskere har oplevet et stigende antal sæler i Limfjorden, hvilket opleves generende for fiskeriet. Som et bidrag til at kortlægge omfanget af generne, har Limfjordrådet besluttet at give borgere mulighed for at indrapportere sælobservationer.

Og borgere kan fortsat anmelde sæler i Limfjorden og vandløb omkring Limfjorden til Limfjordsrådet.

I sommeren sidste år gjorde Limfjordsrådet det muligt for borgere at indrapportere observationer af sæler i Limfjorden og vandløb, der løber til Limfjorden. Baggrunden var, at lyst- og fritidsfiskere oplevede et stigende antal sæler i Limfjorden og i vandløb som munder ud i Limfjorden. Dette er til dels til stor gene for fiskeriet, og dels kan det store antal sæler have en konsekvens i forhold til at opfylde miljømålene på fisk i vandområdeplanerne. I løbet af det første år er der indrapporteret 185 antal sæler, heraf 117 i vandløb.

De indsamlede resultater har ført til et langt bedre overblik over problemets omfang og dataene behandles af forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet og vil indgå i et udredningsarbejde om gener på fiskeriet fra sæler, som Miljøstyrelsen har sat i værk. Dataene er desuden brugt af Miljøstyrelsen i forbindelse med sagsbehandling vedrørende ansøgninger om tilladelse til regulering af sæler.

Limfjordsrådet har efter dialog med Aarhus Universitet valgt at fortsætte muligheden for at borgere kan indrapportere observationer af sæler.

Limfjordrådets formand Jens Lauritzen er glad for den opbakning, der har været fra borgere til at skabe et vidensgrundlag, der gør det muligt at lave en forvaltningsplan på et oplyst grundlag, og han opfordrer til at værktøjet fortsat bruges, så datagrundlaget bliver endnu bedre.

Indrapportering foregår via en elektronisk tjeneste der kan bruges af alle fra PC eller mobiltelefon via følgende link: https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/

Læs også Opfordring fra Dyrenes Beskyttelse: Hold afstand til strandede sæler