Nyt budget giver flere penge til skoler og ældre i Rebild

Foto: Per Frank Paulsen

Budget 2020 er faldet på plads, og det giver flere midler til både unge og gamle. Der er blandt blevet råd til ny børnehave, bedre normeringer og bedre skoleveje.

21 ud af 25 medlemmer af byrådet i Rebild Kommune har i dag indgået budgetforlig for 2020-23. Både Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre står bag budgettet. 

Borgmester i Rebild Kommune Leon Sebbelin. Foto: Bruno Stagsted

Forud for indgåelsen af budgetforliget vedtog byrådet en budgetprocedure for 2020-23, der har sikret velfærdsområderne ressourcer til det stigende antal børn og ældre.

Flere borgere betyder, at der bliver brug for flere hænder til at levere velfærdsydelser i 2020-2023. Der er samtidig tilført midler til arbejdsmarkedsområdet til imødegåelse af den forventede udvikling på området.

Det betyder, at der udover budgetforligets elementer samlet set er tilført 17 millioner kroner til budget 2020. Borgmester Leon Sebbelin er tilfreds med budgetaftalen: 

- Rebild Kommune er inde i en positiv udvikling, og som følge af det stigende børnetal tilfører vi skole- og dagtilbudsområdet i alt 10,5 mio. kr. Ældreområdet får 2,5 millioner kroner, så vi også på det område sikrer den fremtidige velfærd. Det specialiserede socialområde styrker vi med 5,9 millioner kroner, og vi sætter også ind i forhold til arbejdsmarkedsområdet med et løft på 7,5 millioner kroner, siger han. 

- Med budgetaftalen sikrer vi også ekstra midler til både børn og ældre samt til sundhed. På børneområdet tilføres midler til bedre normeringer i dagtilbud, og på skoleområdet tilføres flere midler til specialundervisning. Sundheds- og ældreområdet får også et pænt løft til at håndtere de udfordringer, der er på området. 

Læs også Aalborgs budget er på plads for næste år

Forligspartierne er desuden enige om at prioritere den forebyggende indsats. Dette sker bl.a. ved, at Fælles Indsats, kommunens tidlige indsats til børn i dagtilbud og skoler, bliver permanent. Tilbudene til unge og deres forældre under Mental sundhed videreføres ligeledes med det økonomiske løft på sundhedsområdet.

Kommunen investerer i budgetperioden i alt 355 millioner kroner i attraktive faciliteter og ny infrastruktur til kommunens borgere. Det gælder for eksempel børnehaver, skoler, byudvikling, byggemodning og kultur- og fritidsfaciliteter. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2020 har ikke været nemt på trods af en generelt solid økonomi.

- Rebild Kommune er stadig inde i en god udvikling med mange nye indbyggere, attraktiv bosætning og høj erhvervsfrekvens, men for at imødekomme alle de nye tiltag og investeringer, har det derfor også været nødvendigt at reducere budgetterne på nogle områder, lyder det fra forligskredsen.

Forligspartierne er enige om, at der med budgettet for 2020 er tale om et rigtig godt budget, som både sikrer flere midler til velfærdsområderne og samtidig sikrer mulighed for fortsat vækst og udvikling.

Følgende indsatser er særligt prioriteret med budgettet:

Investeringer i børn og unge
Der tilføres 3 mio. kr. til forbedring af normeringer på 0-5 års området, heraf 2 mio. kr. fordelt efter socioøkonomi og 1 mio. kr. efter børnetal.


Der er pres på budgettet til specialundervisning og aktuelt gennemføres bl.a. en analyse af taksterne. Der afsættes 1,25 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i overslagsårene, der disponeres af Børne- og Familieudvalget til realisering af ny takststruktur.


Fælles Indsats, som sikrer den tidligere og forebyggende indsats for børn i dagtilbud og skoler, bliver et permanent tilbud fra 2020 med fast tilførsel på 0,75 mio. kr. pr. år.


Udgifter til kørsel, særligt til børn i specialklasser og specialtilbud, har været stigende. Området tilføres derfor 2 mio. kr. pr. år.


Børnehaven i Nørager er nedslidt. Der afsættes 9 mio. kr. til ny børnehave i 2021.

 

Et aktivt liv - sammen
Driften på sundheds- og ældreområdet styrkes med et økonomisk løft på 6 mio. kr. til videreførelse af aktiviteter under værdighedspujlen inkl. aflastningsplads på Ådalscentret samt sikring af indsats ift. mental sundhed.


Som en del af budgetforliget aftales i øvrigt igangsættelse af en analyse omkring det fremtidige behov for pleje- og ældreboliger.

 

Der er nu i alt afsat 10 mio. kr. til etablering af Menateket i forbindelse med Øster Hornum Hallen i 2022-23. 

 

Fremtidssikring af de fysiske rammer
Der afsættes midler til projektering og realisering af udviklingsplanen for den kommunal ejede centergrund i Støvring Ådale. I 2020 etableres også sikker skolevej fra de eksisterende boliger i Å-dalen via en lukning for biltrafik i den eksisterende tunnel under banen og trafiksikring af vejen til Bavnebakkeskolen.

 

Derudover afsættes 1,5 mio kr. til en tunnelløsning under Nibevej, der kan sikre børn fra Høje Støvring sikker skolevej.


Arbejdet med at opspore fejlkoblinger og herunder spildevandshåndtering i det åbne land prioriteres fortsat. 

 

Ligeledes afsættes midler til at opfylde et lovkrav om høje byskilte og placering i begge sider af vejen.

 

For at sikre fortsat attraktive bosætningsmuligheder i hele kommunen prioriteres i 2020 igangsætning af nye udstykninger af boliggrunde i Sørup og Haverslev og i 2021 i Nørager.

 

Cykelstier opprioriteres med 5 mio. kr. i budgetprioden. Der etableres ny cykelsti imellem Bælum og Terndrup i 2021/22. Cykelsti imellem Hellum og Skørping fremrykkes til igangsætning i 2020.

Forsiden lige nu