Der er opstået usikkerhed om økonomien, der skal sikre driften. af REGAN Vest, når det gamle anlæg åbner for offentligheden. Foto: Tor Løkken

Der er opstået usikkerhed om økonomien, der skal sikre driften. af REGAN Vest, når det gamle anlæg åbner for offentligheden. Foto: TV2 Nord

Der er opstået usikkerhed om økonomien, der skal sikre driften. af REGAN Vest, når det gamle anlæg åbner for offentligheden. Foto: TV2 Nord

Der er opstået usikkerhed om økonomien, der skal sikre driften. af REGAN Vest, når det gamle anlæg åbner for offentligheden. Foto: TV2 Nord

Der er opstået usikkerhed om økonomien, der skal sikre driften. af REGAN Vest, når det gamle anlæg åbner for offentligheden. Foto: Søren Broust Hansen

1 af 5

Usikkerhed om REGAN Vest: Kulturminister kaldes i samråd

Preben Bang Henriksen forlanger, at Joy Mogensen giver klar besked om, REGAN Vest får driftstilskud efter nytår.

Knap er REGAN Vest kommet i gang, før der hersker usikkerhed om det milliondyre projekts økonomiske fremtid.

Kernen i problemet er, at Regan Vest kun kun er lovet årlige på 2,6 millioner kroner i støtte fra finansloven i en fireårig periode (2017-2020). Desuden har projektet fået en anlægsbevilling på 20 millioner kroner, der var med til at sikre, at projektet kunne føres ud i livet. 

Læs også Har du koldkrigseffekter liggende? REGAN Vest efterlyser materiale til udstilling

Men uden et fast årligt driftstilskud er det uklart, hvad der skal ske i 2021 og fremover. Og nu hænger REGAN Vest projektets økonomi ikke længere sammen.  

Derfor råber bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum nu de nordjyske politikere på Christiansborg op med et brev, hvori de indtrængende beder om hjælp. 

- Det er en absolut forudsætning for, at bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum kan påtage sig opgaven med at drifte REGAN Vest, at driftsbevillingen fortsætter og kan betragtes som varig, skriver bestyrelsesforman Leif Sondrup og næstformand Jørgen Pontoppidan. 

Nordjyllands Historiske Museums brev til nordjyske politikere på Christiansborg fra 6. maj 2020

REGAN Vest – fortsætter det statslige driftstilskud?

 

Som du er bekendt med, er Nordjyllands Historiske Museum godt i gang med det omfattende arbejde med at åbne koldkrigsbunkeren REGAN Vest for offentligheden i 2021. Dermed får Nordjylland en topklasse-turistattraktion.

 

Inden vi gik i gang med dette væsentlige arbejde, satte museets bestyrelse samt fondene bag projektet som betingelse for at overtage driften af REGAN Vest, at der fulgte driftsmidler med fra Staten. Mere præcist 2,6 mio. kr. årligt, som vores forretningsplan viste manglede i driften. En forretningsplan der blev udarbejdet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

 

Den årlige, statslige driftsbevilling mente fondene og museets bestyrelse var en naturlig ting ikke mindst set i forhold til den nationale rolle REGAN Vest spillede under den kolde krig.

 

Ønsket om en årlig driftsbevilling blev venligt efterkommet af Folketinget i FFL 2017, og museet har således modtaget beløbet indtil nu. Ligesom Folketinget i FFL 2019 generøst afsatte 20 mio. kr. som en anlægsbevilling til projektet. Disse bevillinger udgør sammen med fondsdonationer og kommunale tilskud anlægsrammen for projektet på knap 75 mio. kr.

 

Det er desværre blevet særdeles uklart, om det forventede og forudsatte årlige driftstilskud til museet fortsætter fra 2021 jf. vedlagte brev af 21. april 2020 fra Kulturminister Joy Mogensen, der skriver:

 

”Bevillingen på 2,6 mio. kr. årligt i årene 2017-20 blev besluttet i en finanslovsaftale mellem den daværende venstre-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Parterne bag aftalen sikrede således kun finansiering for fire år.

Jeg er fuldt ud opmærksom på den store formidlingsmæssige og historiske værdi af REGAN Vest. Jeg noterer mig jeres ønske om en ny finanslovsbevilling fra 2021. Det vil jeg lade indgå i mine overvejelser om prioriteringer i forhold til den kommende finanslov. Som I ved kræver det opbakning fra et flertal i Folketinget at forlænge jeres bevilling, ligesom det formentlig også vil skulle være en del af en finanslovsaftale.”

 

Kulturminister Joy Mogensens brev er svar på forespørgsel af 24. januar 2020, hvori museet ligesom i brev af 30. juni 2017 og brev af 21. november 2018 til daværende Kulturminister Mette Bock, spurgte ind til varigheden af det årlige tilskud. Dog uden før nu at få svar fra ministeren.

 

Det er en absolut forudsætning for, at bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum kan påtage sig opgaven med at drifte REGAN Vest, at driftsbevillingen fortsætter og kan betragtes som varig.

 

Bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum har derfor brug for din hjælp til at sikre driftstilskuddet til REGAN Vest ́s forbliven på Finansloven fra 2021 og fremefter.

 

Museet vil derfor tillade sig at tage kontakt til dig i løbet af den kommende måned for at drøfte mulighederne.

 

Med venlig hilsen

Leif Sondrup, bestyrelsesformand og Jørgen Pontoppidan, næstformand

Se mere

Brevet har vakt genklang hos Venstres retspolitiske ordfører Preben Bang Henriksen. For ham er det afgørende, at REGAN Vest har en godt økonomisk fundament på langt sigt, og at man ikke har brugt 75 millioner på åbningen forgæves. 

- For mig lyder det helt skørt, at man overhovedet skal spekulere over det statslige driftstilskud efter 2021. Jeg synes kulturministeren er usædvanlig lang i spyttet. Det kan nordjyderne, og de folk der arbejder på projektet,  bestemt ikke være tilfreds med. 

00:26

Det gamle bunkersystem er et skridt nærmere at blive museum. Indslag fra november 2018, da REGAN Vest kom på finansloven.

Luk video

Han har derfor tidligere i dag har indkaldt kulturminister Joy Mogensen til et samråd, hvor han vil have svar på følgende: 

- Kulturministeren anmodes om at uddybe sin skrivelse af 21.4.2020 til ledelsen for Nordjyllands Historiske Museum (Regan Vest)., herunder bedes Ministeren tilkendegive regeringens holdning til fortsat forventet driftsstøtte til Regan Vest, der som bekendt pt er under indretning for et beløb på 75 millioner kroner. 

Landets bedst bevarede kold-krigsbunker

Regeringsanlæg Vestdanmark (REGAN Vest) blev opført i allerdybeste hemmelighed i perioden 1963-68, 60 meter under jorden langt inde i Rold Skov. Bunkeranlægget skulle huse både regering, embedsmænd og regent i tilfælde af en eventuel tredje verdenskrig. Så galt gik det heldigvis aldrig, men anlægget har i mere end fire årtier stået klar til med kort varsel at tage imod en række nøglepersoner.

Kulturstyrelsen har besluttet at frede anlæg og inventar og dermed sikre, at et af Danmarks mest monumentale spor fra den kolde krig bevares for eftertiden. 

REGAN Vest er bygget ind i en kridtbakke og ligger på det dybeste sted ca. 60 meter under overfladen. Anlægget består af fire betonringe, der ligger oven på hinanden to og to, med alt hvad der skal bruges for at holde en hverdag kørende; køkken, depotrum, lægeklinik, maskinrum m.m.

02:04

Indslag fra 2. april om REGAN Vest

Luk video