PERSONPROFIL

Christina Egelund

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen

Født 9. december 1977 i Hjørring I et forhold Bor i Københavns Kommune

I

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Økonomi
  • Bureaukrati
  • Retspolitik
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for lavere skat, mere frihed, mindre bureaukrati og højere vækst.
Jeg ønsker et samfund præget af frisind med højt til loftet og mere albuerum til den enkelte. For jeg tror på, at vi alle får et bedre land og et bedre liv, når der er plads til at baske med vingerne og råd til at indrette livet, som man ønsker det. Jeg ser det som vores vigtigste opgave at fjerne de regler, afgifter og skatter, som bremser iværksættere, virksomheder og helt almindelige mennesker i at udvikle sig. I stedet skal vi på Christiansborg bruge energien på at styrke dansk økonomi og gennemføre de nødvendige reformer, som sikrer, at vi også har råd til at leve i et godt samfund i fremtiden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for en stærk privat sektor samt en mindre og mere effektiv offentlig sektor. Det offentlige system skal lægge beslag på færre ressourcer og gennemgå en afbureaukratiseringsproces, således der frigøres ressourcer til kerneopgaverne.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen planer om at ændre dagpengeperioden eller genoptjeningsperioden.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske virksomheder har brug for mere arbejdskraft, derfor er det glædeligt, når en udlænding søger et job i Danmark! Der har været tilfælde, hvor løn- og ansættelsesvilkår har været på et lavere niveau end normalen i Danmark. Men langt de fleste udlændinge arbejder på overenskomster. I følge DA's medlemsvirksomheder har 85 pct. af udlændingene en overenskomst, hvilket er på samme niveau som danskere, hvor 87 pct. har overenskomst. Udenlandsk arbejdskraft er til stor gavn for Danmark.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at danskerne skal have mere frit valg og pengene følge den enkelte. Dermed vil man selv kunne bestemme hvilket sygehus, privat eller offentligt, man ønsker at benytte. Det vil styrke konkurrencen og skabe et mere effektivt offentligt system, hvor ventelisterne er kortere, færre patienter ligger på gangene og en generelt bedre service. Og så er det ikke kun dem, der har råd, som har et frit valg. På den måde bliver der mere lige adgang til sundhedsvæsnet.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark står fagligheden over pris, hvorfor det vigtigt at få størst mulig effekt for den bedste mulige pris. Medicinrådet foretager i den forbindelse faglige vurderinger af nye produkter og måler effekten af dem i forhold til eksisterende produkter. Har produkterne samme effekt, vælges det billigste produkt. Det sikrer, at eksperter træffer beslutninger om produkter ud fra faglige vurderinger, samtidig med det sikres, at man får mest mulig effekt for bedst mulig pris.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En beskeden brugerbetaling på sigt med inspiration fra bl.a. Sverige. Dog med et loft over, hvor meget man kan betale årligt, så kronikere og børn friholdes. Skattefinansieringen skal dog stadig være det bærende princip i sundhedsvæsnet. Brugerbetalingen skal ses i sammenhæng med lettelser af skatten. Danskerne betaler nemlig i forvejen mere end rigeligt i skat.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er områder, hvor den danske udlændingepolitik bør strammes op. Ikke vestlige indvandrere og efterkommer er stadig en stor økonomisk belastning for det danske samfund. Disse omkostninger skal bringes ned, det sker gennem selvforsørgelse. Men der er også områder, hvor den danske udlændingepolitik skal blødes op. Det skal f.eks. være lettere for virksomheder at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Forudsætningen er, at folk forsørger sig selv, overholder loven og respekterer vestlige værdier.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man opholder sig i Danmark, skal man selvfølgelig overholde Danmarks love. Hvis ikke man kan det, er man ikke velkommen. Vi bør derfor undersøge mulighederne for, om man inden for internationale konventioner lettere kan sende kriminelle udlændinge ud af Danmark.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhver der kan forsørge sig selv og overholde Danmarks love, skal være velkommen. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele verden. Derfor skal både indvandring og familiesammenføring være betinget af egenfinansiering de første fem år.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Formålet med kontanthjælpsloftet er at give en tilskyndelse til at komme i arbejde, samt gøre forskellen på at være i beskæftigelse og på offentlig forsørgelse større. Det bakker jeg op om, fordi det altid skal kunne betale sig at arbejde. Med det nuværende loft over kontanthjælpen er den danske kontakthjælp stadig blandt de højeste internationalt set. Derfor vil Liberal Alliance skærpe reglerne yderligere ved at reducere kontanthjælpsloftet.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det altid skal kunne betale sig at arbejde. Det er desværre ikke altid tilfældet i dag. I 2018 skønnes det, at 217.000 personer har et svagt incitament til at arbejde. Det er alt for mange, der får for lidt ud af at arbejde i forhold til at være på offentlig forsørgelse. Liberal Alliance ønsker vi, at ingen skal betale skat af de første 7000 kr. om måneden, og der skal være maksimalt 40 pct. skat på arbejde. Det vil gøre det betydeligt mere attraktivt at arbejde.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er optaget af at øge den samlede velstand i Danmark. Det kan medføre en stigning i uligheden i indkomster, men alle vil også få en højere levestandard. Så længe levestandarden stiger, synes jeg ikke det er meningsfuldt at stræbe efter at skabe lighed.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle børn skal kunne være i skolen, men vi nødt til at være realistiske - det er ikke alle børn, der kan sidde sammen i klasselokalet. Jeg mener, at inklusionen er gået for vidt. Vi er nødt til at finde en bedre balance, således der er særlige tilbud til børn med særlige handicap og børn, som er særligt voldsomme. Hensynet gælder er ikke kun til for dem, men også for den almindelige undervisning.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har altid været imod folkeskolereformen og helddagsskolen. Lange skoledage betyder ikke, at der kommer et højere fagligt niveau. Vi skal sikre en høj kvalitet i skolen, og så skal danske skolebørn have kortere skoledage, således de også har frihed til at liv uden for skolen.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at stille skarpt på fagligheden i folkeskolen. Her spiller test og karakterer en væsentlig rolle. Test og karakterer er med til at hjælpe lærere, forældre og elever med at fortælle hvor eleverne står. Det giver noget at sammenligne med, men også noget at stræbe efter.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På sigt ser jeg gerne en beskeden brugerbetaling med inspiration fra bl.a. Sverige, som skal medvirke til at øge borgernes ansvarsbevidsthed og målrette ydelserne til dem, som har størst behov. Skattefinansieringen skal dog stadig være det bærende princip i sundhedsvæsnet. Brugerbetalingen skal ses i sammenhæng med skattelettelser, fordi skatten skal falde, når vi taler om brugerbetaling. Danskerne betaler nemlig mere end rigeligt i skat.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I fremtiden kommer der mange flere ældre, så hvis niveauet i ældreplejen skal opretholdes, er arbejdsmarkedsreformer nødvendige for at sikre vækst og velstand. Derudover er det nødvendigt med en afbureaukratisering af ældreområdet, således opgaveløsningen bliver så effektiv som muligt med fokus på kerneopgaven. Vi mener, at pensionsalderen skal hæves til 69 år og herefter følge udviklingen i levealder. Og i vores økonomiske plan afsætte midler til at vi kan følge det demografiske træk.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I fremtiden kommer der flere ældre, så vi er nødt til at omprioritere ressourcerne. I Liberal Alliance er vi opmærksomme på det stigende antal ældre, derfor har vi i vores økonomiske plan også afsat midler til at følge det demografiske træk, således der er ressourcer til de flere ældre får en god service i bl.a. ældreplejen. Desuden har vores plan et fokus på at effektivisere den offentlige sektor, fordi det også handler om, hvordan man bruger de eksisterende ressourcer.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fremme en ansvarliggørelse af kommunerne i Danmark. Det gøres bl.a. ved at ændre udligningsordningen til en mere retfærdig ordning, som indebærer mindre omfordeling og større gennemsigtighed.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det statslige overformynderi har kronede dage. Jeg mener ikke, at en differentieret moms på sunde fødevarer er vejen frem. Danskerne kan nemlig fint selv at træffe valg på egne veje. Samtidig betaler danskerne allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter, så højere afgifter er ikke noget, som jeg støtter.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cirka en halv million danskere betaler topskat. Topskatten rammer altså ikke kun personer med skyhøje lønninger. Topskatten er en særskat flid og hårdt arbejde samtidig med, at den gør det mindre attraktivt at tage en ekstra tørn på arbejdet, tage en længere uddannelse eller søge et vellønnet job. Topskatten koster velstand i Danmark. Derfor vil jeg afskaffe topskatten, så Danmark kan blive et mere velstående land.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks samlede skattetryk skal sænkes! Det danske skattetryk er blandt de højeste i verden. Det skader danske virksomheders konkurrenceevne. Danske virksomheder har svært ved at konkurrere med virksomheder i andre lande, når danske virksomheder skal betale høje afgifter og danske lønmodtagere skal betale høje skatter.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har et af verdens højeste offentlige forbrug. Det skal ikke være højere. I stedet skal afgifter og skatter sænkes for danske borgere og virksomheder. Det offentlige system skal effektiviseres og igennem en afbureaukratiseringsproces, således der frigøres flere ressourcer til kerneopgaverne.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løn og arbejdsforhold er ikke en politisk bestemt opgave, det aftales i stedet mellem arbejdsmarkedets parter. Dansk lønniveau er dog højt ift. niveauet i andre lande, men det danske lønniveau er ikke i sig selv til skade for dansk økonomi. Det er det danske skattetryk til gengæld. Det danske skattetryk er en hindring for konkurrenceevnen i Danmark, da det medvirker til, at beskæftigede ikke får så stor en gevinst ud af at arbejde, som de bør have.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end i dag. Danskerne skal derimod have markante skattelettelser. Det giver mere frihed til at leve det liv, man ønsker. Vi har siden folketingsvalget i 2015 lettet skatter og afgifter for over 20 mia. kr., men det danske skattetryk er stadig for højt. Det besværliggør danskernes liv, og det begrænser børnefamiliernes økonomiske handlerum.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ansvaret for børn og unges alkoholforbrug ligger ikke på staten, men på forældrene og de unge selv. Liberal Alliance har derfor ingen planer om at ændre aldersgrænserne for køb af alkohol.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end for nuværende. Danskerne skal derimod have markante skattelettelser, således de får mere frihed til at leve det liv, de ønsker. Selvom vi siden folketingsvalget i 2015 har lettet skatter og afgifter for over 20 mia. kr., er det danske skattetryk stadig for højt. Det skal ned, fordi det begrænser børnefamiliernes økonomiske handlerum.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at Danmarks reaktion på Ruslands truende adfærd samt landets militære aktioner i bl.a. Ukraine skal være en fastholdelse og etablering af sikkerhedsalliancer, men også konkrete sanktioner og en skarp afstandstagen.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark bør følge FN's anbefalinger, som er en udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI. Det er den danske udviklingsbistand også på i dag. Udviklingsbistanden skal dog i højere grad tilfalde verdens fattigste.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for, at Danmark indstiller sig på den nye sikkerhedssituation med et stigende trusselsniveau, hvor udenlandske stater blander sig i valg, men også et mere aggressivt Rusland. Jeg mener, at der er behov for at stærkt forsvarssamarbejde i EU, et samarbejde som Danmark desværre ikke er fuldt ud en del af. Derfor skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet, således vi i fremtiden i samarbejde med de øvrige EU-lande, kan imødegå udefrakommende trusler.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle handlinger skal føre til straf. Det følger af det personlige ansvar, man har som borger. Den enkelte straf må udover selve strafelementer også gerne have et resocialiserende sigte.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er glad for det ungdomskriminalitetsnævn, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har besluttet at indføre. Nævnet har kompetencer til at skræddersy en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforbyggende indsats for unge mellem 10 år og 17 år. Formålet er at løfte den unge ud af kriminalitet og tilbage ind i fællesskabet. Med ungdomskriminalitetsnævnet og ungekriminalforsorgen sikres det, at børn ikke risikerer at sidde i fængsel sammen med voksne kriminelle.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffen for vold, voldtægt, trusler og overgreb på børn skal hæves.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifterne skal sættes ned i stedet for op. Danske virksomheder betaler nemlig allerede i dag for meget i skatter og afgifter.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør stå den enkelte dansker frit for, hvorvidt de ønsker at genbruge i deres hverdag. Men at kalde det en vigtig politisk opgave vil være en overdrivelse. Det bør i vid udstrækning være op til den enkelte forbruger.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at registreringsafgiften for alle biler helt bør afskaffes. En afskaffelse vil medvirke til, at bilparken i Danmark bliver fornyet med mere miljøvenlige biler. Regeringen har foreslået at afgiften på elbiler også i de kommende år skal være på et meget lavt niveau, så salget af elbiler kan sparkes i gang.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indfører Danmark en permanent grænsekontrol, vil det i praksis betyde, at vi må forlade Schengensamarbejdet og den nordiske pasunion. Det vil have meget negative konsekvenser for Danmark. Derfor bør den nuværende midlertidige grænsekontrol ikke gøres permanent.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør fokusere på at hjælpe flygtninge og migranter i deres nærområder. Omkostningerne til asylbehandlinger i Danmark er store. For de udgifter kan vi hjælpe langt flere, hvis vi vælger at hjælpe flygtningene i deres nærområde.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser, at stærke ydre kræfter forsøger at destabilisere det europæiske samarbejde. Derfor er det vigtigt, at vi i Europa står sammen med vores grundlæggende vestlige værdier. Vi skal have et smalt og stærkt EU, som koncentrerer sig om fred, frihed og frihandel. EU skal løse problemer, der er grænseoverskridende. Men nationalstaterne skal have mere selvbestemmelse i forhold til sociale ydelser.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et produktivitetspotentiale i den offentlige sektor. Det konkluderede Produktivitetskommissionen, der blev nedsat af den tidligere socialdemokratisk-ledede regering. Kommissionen analyserede den offentlige sektor, herunder folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet og konkluderede, at der er produktivitetsgevinster på 10 pct. alene ved at udbrede bedste praksis. På langt sigt er der mulighed for løbende innovation og forbedringer, hvorfor potentialet er endnu større.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler nogle af verdens højeste skatter, så vi burde med rette forvente, at pengene bliver brugt så effektivt som muligt. Det er ikke altid tilfældet. Det konkluderede Produktivitetskommissionen, der undersøgte folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet og fandt frem til, at potentialet for produktivitetsgevinster i den offentlige sektor er på 10 pct. alene ved at udbrede bedste praksis. For store summer går til unødvendigt bureaukrati.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud. Det er et redskab til at sikre ydelser til den bedste pris. Samfundet vil få gavn af udliciteringen, da virksomheder der leverer den efterspurgte ydelse, hele tiden vil forbedre og udvikle sig, når der opstår konkurrence om at udbyde det bedste produkt/service til den bedste pris til det offentlige.

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Behovet for en tredje Limfjordsforbindelse er enormt. Kan et brugerbetalt projekt løbe rundt, er det OK. Men en brugerbetalt 3. limfjordsforbindelse vil have den udfordring, at mange billister sandsynligvis vil vælge en af de to andre forbindelser, da de er gratis. Dermed giver brugerbetalingen ikke mange penge til projektet.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løn og attraktive arbejdsforhold kan bruges til at sikre læger alle steder i Danmark, ikke kun i Nordjylland. Økonomiske incitamenter virker. Den nuværende regering har også iværksat initiativer til at modvirke lægemangel, som bl.a. opleves i Nordjylland, herunder at sikre bedre arbejdsforhold, men også initiativer mod at lønnen kan spille et større rolle i forhold til få læger til vælge bl.a. Nordjylland.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis et ensartet serviceniveau er lig med lige dårlig service i alle kommuner, men borgerne får samme service, er jeg i mod. Kommunerne skal have friheden til at indrette sig forskelligt, hvis det bl.a. omfatter at sænke skatten, fordi det giver mere nær velfærd til borgerne, er det fint med mig. En konkurrence internt mellem kommunerne om at sikre bedst mulige vilkår for borgerne, er sundt.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Næstformand Folketinget, Fremad

2019 - nu

Politisk ordfører Folketinget, Fremad

2018 - 2018

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2015 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Liberal Alliance
Grundlovsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Politisk ordfører Folketinget, Liberal Alliance
Retsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Retsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Liberal Alliance
Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Liberal Alliance

2018 - nu

Gruppeformand Liberal Alliance

Tillidsposter

2013 - 2015

Bestyrelsesmedlem VisitDenmark

Uddannelse

2000 - 2003

Lingvistik og litteraturvidenskab Sorbonne, Paris

1993 - 1996

Student Matematisk, Hjørring Gymnasium

Erhvervserfaring

2006 - nu

Selvstændig erhvervsdrivende Jambo Feriepark

1996 - 1998

Vekselerer Chequepoint, Paris

1991 - 1993

Erhvervssælger Bingohallen, Hjørring
I

Politiske hverv

2019 - nu

Næstformand Folketinget, Fremad

2019 - nu

Politisk ordfører Folketinget, Fremad

2018 - 2018

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2015 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Liberal Alliance
Grundlovsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Politisk ordfører Folketinget, Liberal Alliance
Retsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Retsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Liberal Alliance
Stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Liberal Alliance

2018 - nu

Gruppeformand Liberal Alliance

Tillidsposter

2013 - 2015

Bestyrelsesmedlem VisitDenmark

Uddannelse

2000 - 2003

Lingvistik og litteraturvidenskab Sorbonne, Paris

1993 - 1996

Student Matematisk, Hjørring Gymnasium

Erhvervserfaring

2006 - nu

Selvstændig erhvervsdrivende Jambo Feriepark

1996 - 1998

Vekselerer Chequepoint, Paris

1991 - 1993

Erhvervssælger Bingohallen, Hjørring

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland