PERSONPROFIL

Gunhild Olesen Møller

Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Gift 4 børn

V

Gunhild Olesen Møller var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Gunhild Olesen Møller (V) var regionsrådsmedlem 2013 - 2017 i Region Nordjylland og var herunder medlem af Udvalg for det Specialiserede Socialområde og Udvalg for Kvalitet og Patientsikkerhed. Hun er til daglig gårdejer, og hun er derudover aktiv i lokalforeninger bl.a. som medlem af det lokale menighedsråd.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1084 Venstre in total 78263
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1881 Venstre in total 88866

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Patienter skal opleve sammenhæng i behandlingen i Almen Praksis, regionale og kommunalsundhedstilbud.
Patienterne skal have tilbudt nye behandlingsformer og telemedicinske løsninger hvor dette er muligt.
Sundhedspersonalet skal lytte til patienterne og tage patienterne med på råd. Samt være klædt på til at yde den rette og kvalificerede behandling

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen har forsyningsforpligtigelen og hvis ikke de praktiserende lægers organisation (PLO) melder at de vil drive klinikker i området er det en løsning at anvende anden aktør på området.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan altid findes andre måder at gøre tingene på. Det kan frigøre ressourcer. Det er hele tiden nødvendigt at se på om det man gør er nødvendigt eller kan erstattes af andre arbejdsgange og anvendelse af ny teknologi som fx telemedicin.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal fortsat have et sygehusvæsen med fri og lige adgang.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror i første omgang at der skal informeres bedre om hvad udeblivelser koster samfundet. Desuden er det sat i værk med SMS beskeder om påmindelser ved indkaldelser.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det private kan ikke erstatte det offentlige sygehusvæsen. Der er også mange opgaver der ikke udføres i det private, eftersom det måske kun udføres få steder i Danmark Kvaliteten må vel formodes at være stort set den samme i det private som det offentlige, da det meget ofte er hospitalslæger der også samtidig arbejder i det private i deres fritid. Det private kan slet ikke løfte opgaven for indeværende da det kun forestår en meget lille andel af sundhedsopgaverne.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eftersom det nye sygehus i Aalborg ikke er større, men mindre end de matrikler det erstatter i Aalborg er der stadig behov for de øvrige sygehuse i regionen udenfor Aalborg.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være helt naturligt at overveje nye muligheder når kontrakter udløber eller lade disse overvejelser indgå i den løbende opgaveløsning.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være meget dyrt at opprioritere i yderområderne. Derfor er det også nødvendigt at se på andre tryghedsskabende foranstaltninger, som fx akuthelikopterberedskabet, lægeambulancer og akuthjælperordninger, hvor engagerede borgere kan yde førstehjælp.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eftersom regionen er ret tyndt befolket skal der i stedet sættes ind med en afklaring af behovet og satses på flextaxa og lignende kørselsordninger der kan tage individuelle behov. Mange borgere har desuden taget de nye deletjenester til sig på helt privat initiativ.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt naturligt at de specialiserede tilbud i Specialsektoren er placeres i regionen. Eftersom der er få borgere i hver kommune der har et specielt behov. Opgaver der dækker større områder og fx EU relaterede opgaver, kommunegrænseoverskridende opgaver som råstofudvinding, afklaring af behov for nye uddannelser og erhvervsservice til eksempelvis klyngesamarbejde, mv.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eftersom psykiatrien finansieres med mange statslige puljer vil jeg fortrække at disse i stedet udbetales på de samme vilkår som til det somatiske sygehusvæsen. Puljer er ofte tidsbegrænsede og det kan være ærgerligt hvis gode tiltag på den måde må stoppe.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en begrundet mistanke om at personen er i en risikogruppe. Hvis de nationale mål udvides skal regionen udvide kapaciteten.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør satses på vækst i hele regionen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal i nødvendigt omfang udstedes de tilladelser der er brug for til råstofudvinding, så lange vejtransporter undgås.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Busserne skal køre efter behov. Steder med få passagerer skal tilgodeses med andre fleksible ordninger som fx teletaxa.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre

Tillidsposter

Medlem Øster-Assels Menighedsråd
Bestyrelsesmedlem Kulturelle Samråd i Danmark

Uddannelse

Driftsleder i Landbruget Asmildkloster Landbrugsskole

Erhvervserfaring

Gårdejer
V

Politiske hverv

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre

Tillidsposter

Medlem Øster-Assels Menighedsråd
Bestyrelsesmedlem Kulturelle Samråd i Danmark

Uddannelse

Driftsleder i Landbruget Asmildkloster Landbrugsskole

Erhvervserfaring

Gårdejer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland