PERSONPROFIL

Lene Schmidt Aalestrup

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Rebild
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 23. juni 1974 i Buderup Sogn - Støvring Gift 1 barn

C

Lene Schmidt Alestrup (K) er byrådsmedlem i Rebild Kommune. Hun er formand for Sundhedsudvalget samt medlem af Børne- og Familieudvalget.

Hun var regionsrådskandidat i Region Nordjylland ved regionsrådsvalget 2017, hvor hun ikke blev valgt ind. Lene Schmidt Aalestrup har siden 2006 siddet i Rebild Byråd. Hun blev i 2016 udnævnt til domsmand i Danmarks Domstole.

Lene Schmidt Alestrup sidder i Bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum, samt i Styregruppen for Kulturaftale Nordjylland. Lene er derudover Bestyrelses- og repræsentantskabsmedlem i energiselskabet Eniig og har siden sin tidligere ungdom været frivillig indenfor idrætsområdet, som træner, udvalg eller i bestyrelser. Hun har fra 2006-2013 siddet i Kulturskolens bestyrelse.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 789 Det Konservative Folkeparti in total 2313
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 515 Det Konservative Folkeparti in total 1322

Mærkesager

  • Sundhed
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Med 12 års erfaring har jeg fået indsigt i de udfordringer og muligheder der er for at sikre Rebild kommune er et godt sted at bo og udfolde sig uanset alder. Det vil jeg arbejde benhårdt for at vores kommune er et attraktivt sted, hvor visionerne skal være tilstede og det er uanset om det omhandler ældre, udvikling, Erhvervslivet, fritid eller vigtigt vores børn og uddannelse. Vores Smukke natur og kultur kommune skal være i balance, således vi har en god sammenhængende hverdag, hvor arbejdes- og fritidslivet harmonerer for børnefamilierne og seniorerne. Vi skal gå efter de bedst mulige løsninger indenfor hvert område og i god dialog med borgerne i øjenhøjde - Mennesker først ! Vi skal understøtter alt det der gror i vores kommune via vores mange vigtige frivillige kræfter. Vi skal have større fokus på de mange uformaliserede miljøer, således de sikres gode og tidsvarende rammer, lige fra skatere til petanque. Vi skal have fokus på mangfoldighedens styrke, der er med til at gøre Rebild Attraktiv som bosætningskommune. Vores servicetilbud skal være tidsvarende og følge med udviklingen. lige fra børnepasning, skoler til ældreområdet. Dette kan kun ske via et godt samarbejde i udvalg og byråd, hvilket vi have fokus på og vilje til. Vi kan kun gøre det i god respekt og forståelse for hinanden. En Kommune i balance og udvikling vil jeg arbejde forsat arbejde for i REBILD.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Mad til ældre i Rebild skal laves på det enkelte bosted, ikke centralt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Politikerne skal i højere grad sagsbehandle enkeltsager og styre embedsmændene.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Leon Sebbelin har været en god borgmester for Rebild Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil tage megen inspiration, med fra vores tidligere Borgmester Anny Winter, hvis jeg bliver Borgmester og derudover forme min egen form i øjenhøjde samt forsøge at samle byrådet via mine erfaringer som formand for Kultur og Fritidsudvalget i tæt dialog og struktur - Den røde tråd.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i langt højere grad sikre trafiksikkerheden således vi binder vores kommune bedre sammen og sikre vores borgere er sikret når de skal rundt til fods, på cykel eller i bil. Vi skal bibeholde vores flextur ordninger, således borgerne kan komme billigt rundt trods der ikke er mange kollektive faste afgange, således de kan ringe og bruge denne fleksible ordning

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med vores nye affaldssortering har vi fundet et godt niveau men finder det ye sorteringssystem godt, som lige er indført.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være større målrettet opbakning til vores kulturhuse og biograf, således vi sikre dem det rette fundament til at skabe oplevelser og overlevelse i Rebild. De skaber så mange oplevelser for os via mange frivillige kræfter og dem skal vi understøtte endnu mere end i dag.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det forebyggende arbejde er vigtigt og i skal målrette dette arbejde i langt højere grad end i dag, via vores tværfaglige samarbejde i Rebild.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil altid være en udfordringer når der kommer grupper af flygtninge til en kommune, som vi er forpligtet til at tage hånd om, om end det giver yderligere udfordringer specielt bolig- og ressourcemæssigt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores klasser er i overkanten og her ville det være en styrke hvis man nedsatte eleverne i klassen. Dog skal man ej eller gøre klasserne for små, så hellere lave klasseopdelt undervisning på tværs af klasserne, som er med til at skabe bedre årgange, både fagligt og socialt.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have sænket skatten, så vi igen har den laveste skat i Rebild kommune.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal lede midlerne derhen hvor det giver bedst mening på det gældende tidspunkt, så det ikke bliver principielt, mere end sund fornuft. Når der er ting der har brug for penge, lige fra institutionsområdet til gode fritids- og kulturprojekter, skal vi støtte op herom, men det må aldrig bliver, at når de får, skal vi også have - Penge skal bruges der hvor det giver størst værdi.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal altid have stor opmærksomhed på dette område, så vi får vores unge på rette vej i livet - jo før jo bedre.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener at vi allerede gør dette i dag inden vi udstykker erhversejendomme.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fritidslivet er med til at sikre gode oplevelser i fritiden og skaber sundhed og livkvalitet, samt "Brande" vores kommune, så flere finder det gode og attraktivt at bosætte sig i Rebild.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger midlerne rundt om i hele Rebild Kommune hvor der er brug for det i forhold til socialt udsatte borgere og tager højde for sammensætningerne af børn i vores skole fordelingsmodel.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle har sparet op hele livet og andre har brugt alt de har på forbrug/oplevelser. Vi skal ikke være dommer herfor da alle har betalt skat og har ret til samme ydelser, som på andre områder i samfundet.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har haft fokus på dette i budget 2018 hvor der er tilført flere midler til området, men dette bør øges løbende også i de kommende budget år, så vi får et bedre niveau end på nuværende tidspunkt.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 699 Det Konservative Folkeparti in total 27048

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Med 12 års erfaring har jeg fået indsigt i de udfordringer og muligheder der er for at sikre Rebild kommune er et godt sted at bo og udfolde sig uanset alder. Det vil jeg arbejde benhårdt for at vores kommune er et attraktivt sted, hvor visionerne skal være tilstede og det er uanset om det omhandler ældre, udvikling, Erhvervslivet, fritid eller vigtigt vores børn og uddannelse. Vores Smukke natur og kultur kommune skal være i balance, således vi har en god sammenhængende hverdag, hvor arbejdes- og fritidslivet harmonerer for børnefamilierne og seniorerne. Vi skal gå efter de bedst mulige løsninger indenfor hvert område og i god dialog med borgerne i øjenhøjde - Mennesker først ! Vi skal understøtter alt det der gror i vores kommune via vores mange vigtige frivillige kræfter. Vi skal have større fokus på de mange uformaliserede miljøer, således de sikres gode og tidsvarende rammer, lige fra skatere til petanque. Vi skal have fokus på mangfoldighedens styrke, der er med til at gøre Rebild Attraktiv som bosætningskommune. Vores servicetilbud skal være tidsvarende og følge med udviklingen. lige fra børnepasning, skoler til ældreområdet. Dette kan kun ske via et godt samarbejde i udvalg og byråd, hvilket vi have fokus på og vilje til. Vi kan kun gøre det i god respekt og forståelse for hinanden. En Kommune i balance og udvikling vil jeg arbejde forsat arbejde for i REBILD.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et mindre beløb, som opstart på et forløb, men må ikke belaste folk, der er i et længere sygdomsforløb, derfor kun et engangsbeløb ved opstart af et forløb.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så hellere give et større tilskud til de fleksible flexture, således vi målretter tilskuddene, således store busser kører rundt med få passagerer. Alternativt sættes små busser ind, som ikke er så brændstof og driftstunge. vigtigt at dette område løbende tilpasses behovet.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Rebild Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Formand for Sundhedsudvalget Rebild Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Børne- og Familieudvalget Rebild Kommune, Det Konservative Folkeparti

2010 - 2017

Formand for Kultur og Fritidsudvalget Rebild Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2016 - nu

Domsmand Danmarks Domstole
Bestyrelsesmedlem Nordjyllands Historiske Museum

Uddannelse

1990 - 1998

Merkonom Aalborg Handelsskole

Erhvervserfaring

2005 - nu

Bogholder Rebild Produktionsskole

2002 - 2005

Økonomi, administration og sekretariat Tulip Food Company

2001 - 2002

Bogholder Ascon Danmark

2000 - 2001

Administration og erhvervskunder Sonofon A/S

1999 - 2000

Bogholderi, receptionist, administration m.v. Micodan A/S
C

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Rebild Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Formand for Sundhedsudvalget Rebild Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Børne- og Familieudvalget Rebild Kommune, Det Konservative Folkeparti

2010 - 2017

Formand for Kultur og Fritidsudvalget Rebild Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2016 - nu

Domsmand Danmarks Domstole
Bestyrelsesmedlem Nordjyllands Historiske Museum

Uddannelse

1990 - 1998

Merkonom Aalborg Handelsskole

Erhvervserfaring

2005 - nu

Bogholder Rebild Produktionsskole

2002 - 2005

Økonomi, administration og sekretariat Tulip Food Company

2001 - 2002

Bogholder Ascon Danmark

2000 - 2001

Administration og erhvervskunder Sonofon A/S

1999 - 2000

Bogholderi, receptionist, administration m.v. Micodan A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland