PERSONPROFIL

Marianne Bruus Jelved

Radikale Venstre

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Født 5. september 1943 i Charlottenlund Gift 4 børn Bor i Lyngby-Taarbæk Kommune

B

Mærkesager

  • EU
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Jeg har meget erfaring i politik og har efter egen opfattelse en sikker hånd og kan skelne mellem vilde ideer og egentlige prioriteringer, hvor der tages hensyn til helheden: det Danmark vi gerne vil have. Uden store forskelle og tryghed for børn som gamle. Samtidig er vi medspillere i verden omkring os. Vores stemme bliver faktisk hørt, fordi vi opfører os på en ordentlig måde og er et godt eksempel for andre. Det kræver, at vi fastholder vores frihedsrettigheder. Så stem på mig.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke tage et element ud af en større sammenhæng. Alt hvad vi gør skal kunne finansieres. Men jeg er åben overfor at diskutere dagpengesystemet.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ødelægger fællesskabet, hvis der ikke er gennemsigtighed også om lønninger. Så der skal være kontrol af lønninger.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja der er brug for flere pædagoger til børn, flere lærer, flere sosu'ere osv. Men hele tiden skal der være finansiering og prioritering.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke noget i vejen med konkurrence. Et privathospital kan specialisere sig i en operation. Et offentligt sygehusvæsen skal rumme alle behandlinger. Privathospitalet kan være et bidrag til løsning af sundhedsopgaverne.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må fagkundskaben tage stilling til fra sag til sag.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør gå hele brugerbetalingen i sundhedssektoren igennem. Fx er brugerbetaling på tandlæge alt for høj.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske statsborgere skal have frihed til at vælge deres ægtefælle uden at myndighederne blander sig. Tænk, at det er nødvendigt at skrive det i dag. Det viser at vores frihedsrettigheder er presset.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg håber at den danske udlændingepolitik er fair og lever op til de internationale regler og aftaler.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et retssamfund i Danmark. Det skal vi blive ved med at have. Det skal kunne anerkendes i FN, Europarådet og Menneskerettighedsdomstolen. Det er ikke kun et dansk anliggende. Det er også et internationalt anliggende, hvis ikke vi vil have høje hegn rundt omkring os.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fattigdomsydelserne skal afskaffes. Vi skal have en resultatorienteret socialpolitik. Igen er Hjørring et godt eksempel.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg arbejder for at afskaffe fattigdomsydelserne.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ledige, der ikke har lidelser, vil ønske at komme i beskæftigelse. Vi skal bare finde den rigtige måde at gøre det på. Der laves forsøg både i Århus og Sønderborg, som er meget vellykket. Der er simpelthen behov for, at vi fornyer socialpolitikken og beskæftigelsespolitikken.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i januar/februar lempet reformens krav om timer, så skoledagene kan blive kortere.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stor forskel fra kommune til kommune. Vi bør kunne lære af dem, der er gode til inklusion.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tager alt for meget tid i forhold til, det man får ud af det. I stedet for bør vi arbejde mere med feedback af den enkelte elevs indsats og resultater. Det er langt mere frugtbart end test og karaktere.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke tilhænger af at spille den ene sektor ud mod den anden. Børnehaverne er ligeså vigtig som ældreplejen. Men i sidste ende er det en prioritering i kommunalbestyrelsen.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil kræve rigtig meget administration. Vi betaler en relativ høj skat i Danmark sammenlignet med andre lande. det gør vi for at undgå brugerbetaling. De der tjener mest betaler den højeste skat. Det er et bedre alternativ til brugerbetaling.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver gennemgående analyser for at kunne argumentere for ændringer. Men der er truffet en vigtig beslutning: pensionsalderen skal følge middellevealderen.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har altid haft den opfattelse, at 10 % af borgerne kan betale topskat.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligning afbøder de værste forskelle.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil koste rigtig meget at holde styr på forskelle i moms. Der er ikke bevis for, at et æble lettere sælges, hvis det koster 1,75 kr. eller det koster 2 kr. Differentieret moms er et kæmpe bureaukrati, der vil koste meget at administrere.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eksemplet fra Hjørring er et eksempel på en investering i det offentlige. Her er det finansieret af besparelser andre steder. Men det er et godt eksempel på at investeringen kommer tilbage igen. Derfor burde det være muligt at investere i det offentlige uden at skulle bespare på ældre og skole. Pengene kommer hjem igen.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ses i en større sammenhæng. Der skal også være rimelighed i det. Eksempel: Google betaler ikke skat. Det bør ændres.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks konkurrenceevne er faktisk rigtig god. Lønniveauet i Danmark afgøres af parterne på arbejdsmarkedet. Så arbejdsgiverne har også hånd i hanke med lønudviklingen.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 år betyder, at man er voksen. Så kan man selv bestemme.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er uenig. i praksis vil det betyde at vi hæver marginalskatten for nogle børnefamilier. Det er jeg imod.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil hjælpe rigtig meget når fattigdomsydelserne erstattes af de normale ydelser til børnefamilierne. Det er prioritet nr. 1.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det vil være positivt, hvis vi kunne komme i regulære dialog med Rusland.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker, at Danmark er med i hele EU og dermed ligeværdigt medlem med de andre medlemslande.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min ambition er 1 % af BNP.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et barn på 13 og 14 år er et barn. Det skal vi holde fast i.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sagkundskaben skal høres i den slags spørgsmål fx strafferetsrådet. Vi skal ikke lovgive på baggrund af folkestemninger.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi kommer ikke udenom, at der også er behov for straf. Befolkningens retsbevidsthed skal respekteres. Men under alle omstændigheder er det nødvendigt også at vægte resocialisering.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klimaudfordringerne taler sit eget sprog.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg enig i, i nogle sammenhænge men også det skal ses i sammenhæng med omlægninger af afgiftsystemer. Måler er at løfte klimaudfordringerne.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det bliver nødvendigt at se på hele afgiftssystemet. Klimaudfordringerne er store.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hver eneste regel i EU er vedtaget af medlemslandene, fordi der har været gode grunde til det. Danmark har altså også stemt for.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er en udmærket ide, hvis vi kan sikre ordentlige forhold, som sundhed og skole til børn i lejrene. Det vil også kræve, at der laves en asylbehandling, så vi overholder FNs regler for det.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at udgifterne til grænsekontrol står mål med resultaterne. Der blev også tidligere holdt øje med grænseovergangene af politiet. Det kam man genoptage.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er gjort mange forsøg med forskellige resultater. Jeg overlader til kommunerne og institutionerne at vurdere mulig udbudsrunder.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget stor forskel på kommunerne. Derfor er det klogt at sammenligne måderne, kommunerne arbejder på. Det er klogt at lære af hinanden.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sikkert rigtigt. Det er altid en ledelsesopgave at vurdere og prioritere indsatsen. Jeg er enig i, at et kritisk gennemsyn af prioritering af medarbejdere skal ske med jævne mellemrum.

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ske gennem udligning mellem rige og mindre rige kommuner. Det er svært. Derfor er der også brug for at løse udfordringer på nye måder. Jeg henviser til Hjørring kommunes indsats for at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Kæmpe succes nu er der godt 1300 flere skatteydere i Hjørring.

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en statsopgave at sikre trafikken over og under Limfjorden.

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulla Astman har været fremme med mange gode ideer. En af dem er at give praktiserende læger mulighed for også at forske. Tankegangen er at gøre det attraktivt også at være familielæge samtidig med, at man udvikler sin faglighed.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2014 - 2015

Kulturminister og kirkeminister Folketinget, Radikale Venstre

2012 - 2015

Kulturminister Folketinget, Radikale Venstre

1994 - 2001

Økonomiminister og minister for nordisk samarbejde Folketinget, Radikale Venstre

1993 - 1994

Økonomiminister Folketinget, Radikale Venstre

1994 - 2007

Folketingsmedlem Nordjyllands Amtskreds, Radikale Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

1990 - 1993

Folketingsmedlem Nordjyllands Amtskreds, Radikale Venstre

1987 - 1990

Folketingsmedlem Roskilde Amtskreds, Radikale Venstre

2011 - 2012

Medlem af Folketingets Præsidium Folketinget, Radikale Venstre

2001 - 2003

Medlem af Nordisk Råd Radikale Venstre

1988 - 1993

Medlem af Nordisk Råd Folketinget, Radikale Venstre

2011 - 2012

Formand for folketingsgruppe Folketinget, Radikale Venstre

2001 - 2007

Formand for folketingsgruppe Folketinget, Radikale Venstre

1988 - 1993

Formand for folketingsgruppe Folketinget, Radikale Venstre

1982 - 1989

Byrådsmedlem Gundsø Kommune, Radikale Venstre

1982 - 1985

Viceborgmester Gundsø Kommune, Radikale Venstre

1982 - 1990

Bestyrelsesmedlem Roskildekredsen, Radikale Venstre

1982 - nu

Hovedbestyrelsesmedlem Folketinget, Radikale Venstre

1982 - 1991

Medlem af det kommunalpolitiske udvalg Folketinget, Radikale Venstre

1986 - 1987

Formand for det kommunalpolitiske udvalg Folketinget, Radikale Venstre

1985 - 2007

Medlem af Forretningsudvalget Folketinget, Radikale Venstre
Familieordfører Folketinget, Radikale Venstre
Folkeoplysningsordfører Folketinget, Radikale Venstre
Friskole- og efterskoleordfører Folketinget, Radikale Venstre
Kirkeordfører Folketinget, Radikale Venstre

2015 - 2018

Ligestillingsordfører Folketinget, Radikale Venstre
Socialordfører Folketinget, Radikale Venstre
Undervisningsordfører Folketinget, Radikale Venstre
Ordfører vedr. § 71-tilsynet Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Radikale Venstre

2015 - 2018

Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Radikale Venstre

Tillidsposter

1975 - 1987

Bestyrelsesmedlem Dansklærerforeningens folkeskolefraktion

1981 - 1987

Bestyrelsesformand Dansklærerforeningens folkeskolefraktion

1976 - 1979

Lærerrådsformand Jyllinge Skole

1978 - 1980

Fælleslærerrådsformand Gundsø Kommune

1984 - 1989

Medlem af Kommunernes Landsforenings kontaktråd

Uddannelse

Cand.pæd. Dansk, Danmarks Lærerhøjskole
Lærereksamen Hellerup Seminarium
Student Statens Studenterkursus, Frederiksberg

1950 - 1960

Maglegårdsskolen, Charlottenlund

Erhvervserfaring

1979 - 1987

Timelærer Danmarks Lærerhøjskole

1975 - 1989

Lærer Jyllinge Skole, Gundsø

1967 - 1975

Lærer. Ny Østensgård Skole, Valby
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2014 - 2015

Kulturminister og kirkeminister Folketinget, Radikale Venstre

2012 - 2015

Kulturminister Folketinget, Radikale Venstre

1994 - 2001

Økonomiminister og minister for nordisk samarbejde Folketinget, Radikale Venstre

1993 - 1994

Økonomiminister Folketinget, Radikale Venstre

1994 - 2007

Folketingsmedlem Nordjyllands Amtskreds, Radikale Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

1990 - 1993

Folketingsmedlem Nordjyllands Amtskreds, Radikale Venstre

1987 - 1990

Folketingsmedlem Roskilde Amtskreds, Radikale Venstre

2011 - 2012

Medlem af Folketingets Præsidium Folketinget, Radikale Venstre

2001 - 2003

Medlem af Nordisk Råd Radikale Venstre

1988 - 1993

Medlem af Nordisk Råd Folketinget, Radikale Venstre

2011 - 2012

Formand for folketingsgruppe Folketinget, Radikale Venstre

2001 - 2007

Formand for folketingsgruppe Folketinget, Radikale Venstre

1988 - 1993

Formand for folketingsgruppe Folketinget, Radikale Venstre

1982 - 1989

Byrådsmedlem Gundsø Kommune, Radikale Venstre

1982 - 1985

Viceborgmester Gundsø Kommune, Radikale Venstre

1982 - 1990

Bestyrelsesmedlem Roskildekredsen, Radikale Venstre

1982 - nu

Hovedbestyrelsesmedlem Folketinget, Radikale Venstre

1982 - 1991

Medlem af det kommunalpolitiske udvalg Folketinget, Radikale Venstre

1986 - 1987

Formand for det kommunalpolitiske udvalg Folketinget, Radikale Venstre

1985 - 2007

Medlem af Forretningsudvalget Folketinget, Radikale Venstre
Familieordfører Folketinget, Radikale Venstre
Folkeoplysningsordfører Folketinget, Radikale Venstre
Friskole- og efterskoleordfører Folketinget, Radikale Venstre
Kirkeordfører Folketinget, Radikale Venstre

2015 - 2018

Ligestillingsordfører Folketinget, Radikale Venstre
Socialordfører Folketinget, Radikale Venstre
Undervisningsordfører Folketinget, Radikale Venstre
Ordfører vedr. § 71-tilsynet Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Radikale Venstre

2015 - 2018

Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Radikale Venstre
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Radikale Venstre

Tillidsposter

1975 - 1987

Bestyrelsesmedlem Dansklærerforeningens folkeskolefraktion

1981 - 1987

Bestyrelsesformand Dansklærerforeningens folkeskolefraktion

1976 - 1979

Lærerrådsformand Jyllinge Skole

1978 - 1980

Fælleslærerrådsformand Gundsø Kommune

1984 - 1989

Medlem af Kommunernes Landsforenings kontaktråd

Uddannelse

Cand.pæd. Dansk, Danmarks Lærerhøjskole
Lærereksamen Hellerup Seminarium
Student Statens Studenterkursus, Frederiksberg

1950 - 1960

Maglegårdsskolen, Charlottenlund

Erhvervserfaring

1979 - 1987

Timelærer Danmarks Lærerhøjskole

1975 - 1989

Lærer Jyllinge Skole, Gundsø

1967 - 1975

Lærer. Ny Østensgård Skole, Valby

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland