PERSONPROFIL

Morten Thiessen

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen
Kandidat ved kommunalvalget i Aalborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 21. marts 1966 i Århus Gift 3 børn Bor i Aalborg Kommune

C

Morten Thiessen (K) var i 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved kommunalvalget i Aalborg Kommune. og kandidat til regionsrådet i Region Nordjylland. Morten Thiessen blev ikke valgt ind for nogle af delene.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Morten Thiessen (K) er bestyrelsesmedlem i De Konservatives vælgerforening i Aalborg.
Morten Thiessen er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet. Han arbejder for Scandinavian Boiler Service, hvor han bestrider jobbet som direktør.
Han er aktiv i Ingeniørforeningen og har her haft flere tillidsposter, herunder været formand for Ansattes råd.
Privat er han gift, har 3 børn og bor i Aalborg.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Beskæftigelse
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Man skal stemme på mig fordi jeg kun vil lovgive i det omfang det er nødvendigt og lade danskerne bestemme mere over deres liv.
Danmark skal være et samfund i fremdrift for alle borgere og de virksomheder som skaber værdierne. Derfor er det vigtigt at vi giver frihed til de som kan selv, og målretter samfundets hjælp til dem som har behov for støtte.
Vores kultur er årsagen til at vi har et af de tryggeste og rigeste samfund i verden, hvor man har stor tillid til hinanden. Derfor skal vi stå fast på vores værdier, og sikre at der også er et sundt Danmark at give videre til næste generation.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende optjeningsprincip er retfærdigt.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hovedparten af EU-borgere i Danmark arbejder under dansk overenskomst, så der er ikke behov for mere politisk indblanding i arbejdsmarkedets forhold.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor beslaglægger i forvejen en tredjedel af arbejdsstyrken, vi mangler arbejdskraft i den private sektor.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence på lige vilkår er sundt og får det bedste frem i enhver virksomhed, offentlige som privat.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man må aldrig på forhånd opgive at behandle en patient. Beslutningen om valg af behandling må i sidste ende være op til lægen, som bedst kan vurdere hvad der gavner patienten.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling kan være en fornuftig måde at sikre at man ikke udebliver fra aftaler, men det må ikke være en spareøvelse. Pengene skal blive i sundhedssektoren og komme andre til gode. Vores sundhed - vores ansvar.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er naturligt at kunne slå sig ned i sit hjemland med sin familie. Men indvandring skal være et privilegie og ikke en rettighed som kan misbruges til kædeindvandring. Retten til familiesammenføring bør erstattes af en konkret vurdering af det enkelte individ.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for en stram udlændingepolitik for at at standse massemigrationen. Traktaterne er utidssvarende og misbruges til ukontrolleret indvandring.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En forudsætning for at man er velkommen i Danmark er at man overholder vores love. Vil man ikke det, skal det være en omgående og hård konsekvens. Vores land - vores regler.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et retfærdigt samfund giver alle lige muligheder, ikke lige resultater. Gad du selv træne til et marathon-løb, hvis alle alligevel blev nummer et? Dit liv - dit ansvar.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De lavest lønnede bliver til grin, når gevinsten ved at stå op og gå på arbejde er næsten usynlig i forhold til at være hjemme.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det skal altid kunne betale sig at arbejde.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnene bliver for trætte og uoplagte af for lange skoledage. Skoledagen er blevet forlænget med timer uden indhold, og det har kostet på foreningslivet når børnene ikke har tid til sport og anden fritidsaktivitet.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er blevet en spareøvelse, som skaber utrygge vilkår for de i forvejen udsatte børn.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolen fokuserer for meget på tests og for lidt på læring. Lærerne skal ikke være test-coaches, men igen være formidlere af viden. Vejen til at flere får udbytte af folkeskolen går over reel læring og ikke copy-paste kultur.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et anstændigt serviceniveau i Danmark, og uanset hvad kommer vi til at bruge flere penge på ældrepleje på grund af det stigende antal ældre.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omsorgen for de ældre som har opbygget vores samfund skal være gratis.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I takt med at vi lever længere og får bedre helbred, er det naturligt at pensionsalderen øges for de arbejdsdygtige. De nedslidte skal have mulighed for en værdig tilbagetrækning uafhængigt af pensionsalderen.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil kun føre til unødvendigt bureaukrati som ikke står mål med resultaterne.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligning bør ikke gives som penge, men som en ligelig fordeling af statslige jobs. Udflytningsplanen er en god start på dette.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er en misundelseskat på de flittige og dygtige arbejdsindsats. Nej tak til jantelov i Danmark.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er i en højkonjunktur, der er ikke behov for at bruge statskassen til at stimulere økonomien nu.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I den internationale konkurrence må vi sikre vores virksomheder de bedst mulige forhold.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveauet i Danmark fastsættes af arbejdsmarkedets parter, og det skal politikerne blande sig langt udenom.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Unges alkoholforbrug er familiernes ansvar. Hvis vi skal en usund alkoholkultur til livs, skal det starte i hjemmet.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjælp skal gives til dem som har behov for det.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være lettere at være børnefamilie i Danmark, men mere økonomisk støtte fra det offentlige er ikke vejen frem.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland er en totalitær stat som atter truer Europas grænser. Svaret på dette er ikke eftergivenhed, men et styrket forsvar.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende måde at give u-landshjælp på er uhensigtsmæssig, og styrker ikke de lokale samfund permanent. Hjælp skal gives som nødhjælp eller hjælp til selvhjælp.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er medlem af NATO, det er godt og tilstrækkeligt. Ingen EU-hær med min stemme.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen børn skal lades i stikken, så deres alder kan ikke være afgørende for om man skal standse en kriminel løbebane i tide.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf virker, muligvis ikke for de kriminelle, men for alle de lovlydige, som er dem jeg arbejder for.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke acceptere vold i verdens bedste og tryggeste samfund.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grøn teknologi skal gøres så rentabel at der ikke er behov for tvang i den grønne omstilling.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi bruger vores ressourcer bedst muligt, og genbrug er en nødvendig del heraf.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skaber ikke et grønnere samfund ved at øge virksomhedernes byrder, det vil bare flytte produktionen til udlandet. Klimaet er et globalt ansvar, og kræver fælles global indsats.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe EU's ydre grænse ikke beskyttes effektivt, må vi sikre vores nationale grænse.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges for mange kræfter på at skabe Europas Forenede Stater, og det svækker demokratiet i Danmark. EU skal levere, ikke regere. Vores land, vores ansvar.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at finde en løsning på migrationspresset fra Afrika, men dette forslag er på nuværende tidspunkt urealistisk, da ingen lande vil lægge jord til lejrene.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid sundt med konkurrence for at stimulere innovationen hos både offentlige og private virksomheder.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De mange regler som besværliggør den offentlige administration skyldes en politisk trang til at blande sig i alt, og lovgive unødvendigt. Ansæt de rigtige folk og lad være med at rende i vejen for dem.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nul-fejlskulturen har skabt et helt unødvendigt lag af overadministration.

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har kommunalt selvstyre, og det vil vi gerne bevare. Beslutningerne skal så tæt som muligt på borgerne.

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nordjyderne har allerede betalt for forbindelsen.

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare og styrke familielægen, også for dem som bor udenfor byerne.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 396 Det Konservative Folkeparti in total 4575
KV 2013 Personlige stemmer 215 Det Konservative Folkeparti in total 5352

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

For mig er det vigtigt at man er god til det man laver, uanset hvilket job man har. Derfor betyder folkeskolen og børns opvækstvilkår rigtig meget for mig, for det er her man får alle de færdigheder som man skal bruge senere i livet. Skolelederne skal have størst mulig frihed og tilstrækkelige ressourcer til at levere en god skolegang uden for lange skoledage.
At være god til sit job betyder også noget for kommunens ansatte, når de skal servicere borgerne. Jeg vil slå et slag for fagligheden og mere frihed under ansvar i forvaltningerne. Vi har for mange regler som ikke tjener hverken borgere eller ansatte, og for mange ledere som dækker sig bag dem.
At kunne få et job overhovedet, afhænger af om virksomhederne har fremgang. Aalborg kommune er i den dårligste tredjedel hvad angår erhvervsvenlighed. Jeg vil gerne vende den udvikling og lette byrderne for Aalborgs private virksomheder, så vi kan få flere jobs.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den seneste valgperiode har manglet retning, og der har været for mange dårlige og tilfældige beslutninger. Særligt købet af Nordjyllandsværket har været katastrofalt, da vi ikke alene har fået dyrere fjernvarme, men også har spildt 750 mio. som kunne være brugt på skoler, daginstitutioner, plejehjem og infrastruktur.

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende bilfjendtlige politik har ikke været god for midtbyen, og den har ikke gjort det nemmere for andre trafikformer. Vi har underinvesteret i vores veje, og prisen er trængsel og kaos.

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aalborg kommune er mere end Aalborg midtby, der skal være en rimelig fordeling af midlerne i hele kommunen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vedligeholdelse og udbygning af vejnettet har stået stille længe, og selvom den planlagte plus-bus er nødvendig, så løser den ikke problemerne andre steder. Vi har trængselsproblemer som kun kan løses med et bedre vejnet.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et fornuftigt niveau af affaldssortering i dag og gode genbrugspladser. Hvis man skal gøre noget bedre, skal man lade være med at ændre på et eksisterende system som fungerer fint. Den seneste ændring har medført MINDRE genanvendelse i midtbyen, fordi man ikke har overvejet brugervenligheden.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt er vigtigt, men vi kan godt klare os på det eksisterende niveau hvis vi bruger pengene klogere.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et passende niveau nu, men vi skal nok bruge pengene lidt anderledes, så der bliver færre overfladiske projekter af tvivlsom kvalitet og mere fokus på de institutioner som har bevist deres værd.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør for lidt for de virkeligt svage i samfundet og lader andre grupper som har bedre forudsætninger løbe med for stor en del af ressourcerne. I et vist omfang mangler der både ledelse og kompetence for at kommunen kan levere hvad den er forpligtet til.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Under 30 % af mandlige flygtninge er i arbejde efter 5 år, og under 10 % for de kvindeliges vedkommende. Uddannelsesniveauet er meget lavt og den kulturelle forståelse ligeså.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence får altid folk til være mere oppe på dupperne ligesom det fremmer opfindsomheden. Der bør være både private og offentlige aktører i ældreplejen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtig, men skal også ses som en investering i færre omkostninger sidenhen, og derfor må den gerne koste mere. Derfor er det ikke et enten-eller spørgsmål i forhold til andre sundhedsområder, men et spørgsmål om genoptræningens virkning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Presset på skolerne er for højt, og vi har behov for at investere mere i den grunduddannelse alle skal have.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom vi er gode til at straks-aktivere ledige, har vi stadig mere end 100 mennesker i kommunen som har været på kontanthjælp i mere end 10 år. Der er behov for en mere differentieret indsats og et bedre samarbejde med A-kasserne, så kommunen kan koncentrere sig om de svageste ledige.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det omfang kommunens drift og gældsbyrde tillader det, bør kommuneskatten nedsættes. Desværre kommer det til at tage nogle år før det bliver relevant.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse og tidlig indsats er de bedste midler til at bekæmpe kriminalitet. Det er godt for samfundet og godt for de unge som ikke spilder deres liv i fængsel.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle trafikformer er under pres, og den ene kan ikke tilgodeses på bekostning af den anden. Der må skabes en helhedsløsning, som giver alle typer trafik gode vilkår.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en god balance i dag og sikrer gennem udstykningspolitikken at der ikke sker skade på naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et passende niveau nu, Aalborg er stor nok til at være interessant uden at vi skal betale ekstra for at få begivenheder til byen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at bryde ghetto-miljøer op, da de virker som rugekasse for problemer og trækker folk som ellers ville klare sig fint i uføre.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At integrere sig er et personligt ansvar. Hvis man finde vej helt til Danmark, kan man også finde ud af at tilpasse sig - hvis man vil.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede indkomstprogression i vores skattesystem, folk skal ikke beskattes to gange af deres penge.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Før vi bruger flere penge på området, må det undersøges om den behandling der tilbydes har den ønskede effekt. Psykiatriens evne til at levere patienterne tilbage til samfundet som selvhjulpne mennesker er for ringe.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau er passende, men der kan gøres mere for de ansattes trivsel og stabilitet i arbejdsopgaverne. Der bør åbnes for flere private dagplejere og gives mulighed for at passe egne børn hjemme og modtage kompensation svarende til institutionsomkostningen på samme måde som for privatskoler.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke bruge penge på aktivt at tiltrække nye virksomheder, men derimod lette omkostningerne på at drive virksomhed. F.eks. kunne vi afskaffe den urimelige dækningsafgift som Aalborg som den eneste kommune i Nordjylland stadig opkræver.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er en grundlæggende urimelig skat, og den bør med tiden fjernes helt.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 432 Det Konservative Folkeparti in total 27048

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

For mig er det vigtigt at man er god til det man laver, uanset hvilket job man har. Derfor betyder folkeskolen og børns opvækstvilkår rigtig meget for mig, for det er her man får alle de færdigheder som man skal bruge senere i livet. Skolelederne skal have størst mulig frihed og tilstrækkelige ressourcer til at levere en god skolegang uden for lange skoledage.
At være god til sit job betyder også noget for kommunens ansatte, når de skal servicere borgerne. Jeg vil slå et slag for fagligheden og mere frihed under ansvar i forvaltningerne. Vi har for mange regler som ikke tjener hverken borgere eller ansatte, og for mange ledere som dækker sig bag dem.
At kunne få et job overhovedet, afhænger af om virksomhederne har fremgang. Aalborg kommune er i den dårligste tredjedel hvad angår erhvervsvenlighed. Jeg vil gerne vende den udvikling og lette byrderne for Aalborgs private virksomheder, så vi kan få flere jobs.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Princippet om private aktører er glimrende, men udførelsen har været elendig. F.eks. klinikken i Pandrup er en skandale som hun har undladt at gribe ind overfor alt for længe. Private aktører skal skabe bedre og billigere løsninger ellers har de ingen berettigelse.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Formanden har ført et felttog imod de praktiserende læger og har intet gjort for at forenkle administrationen, indsatsen er ikke godkendt.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsområdet har penge nok, men de spildes på administration og dårlige løsninger.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne skal ikke mene noget som helst om brugerbetaling, da det er regeringens kompetence at fastlægge finansieringen.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal ikke mene noget om gebyrer, det er en statslig opgave.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være læger tilgængelige for alle nordjyder, men det skal ikke være i offentlige regionsklinikker.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specialisering og arbejdsdeling giver mulighed for bedre behandling, ligesom det giver mulighed for at lære af hinanden.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De større sygehuse giver bedre mulighed for specialisering og en høj grad af rutinering af personalet og dermed en højere behandlingskvalitet. Det må dog ikke ske på bekostning af det livreddende beredskab, god behandling giver kun mening for patienter der ankommer til hospitalet i live.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er altid gavnligt for at skærpe opmærksomheden og drive opfindsomheden i nye løsninger.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en ordentlig betjening af yderområderne, og responstiden er stadig for lang.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grunde bør undersøges for forurening når der er en konkret mistanke og når der bygges eller ændres formål med anvendelsen. Generel screening er spild af penge, for man finder for lidt på den måde.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke grundlag for at gøre mere ved et område som er meget urentabelt.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal regionen ikke mene noget om, det er en statslig opgave.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen er et helt unødvendigt administrativt led som sagtens kan undværes helt.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien har været underprioriteret længe, og det går ud over behandlingskvaliteten og giver mange genindlæggelser og for få raske patienter.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal holde indgåede aftaler. I øvrigt er der rig mulighed for at øge effektiviteten ved at fjerne administrative byrder.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det kan påvises at en screening af symptomfrie mennesker giver en betydelig gevinst bør det være en del af det forebyggende arbejde

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en lettelse for det offentlige system at nogle patienter behandles for egen regning på private hospitaler. Desværre er det et tegn på at det offentlige system er for langsomt og for dårligt, og det skal der ændres på.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal ikke mene noget som helst om vækst, det er de private virksomheders opgave og til nød noget kommunerne kan have indflydelse på.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau er passende.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik giver kun mening hvor der er en vis tæthed af mennesker, resten må klares med andre midler, f.eks. tele-taxier.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen har intet kvalificeret at bidrage med på dette område, vi har rigeligt med detailstyring i forvejen.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem og kasserer Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Aalborg

2008 - nu

Chairman of the Board of Directors Scandinavian Boiler Service A/S

Uddannelse

2000 - 2006

Bachelor Economics, Aalborg Universitet

1988 - 1992

MSc. Thermodynamics & mechanical engineering, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2008 - nu

Direktør Scandinavia Boiler Service A/S

2007 - 2008

Engineering manager Aalborg Industries A/S

2000 - 2007

Technical manager Aalborg Industries A/S

1997 - 2000

Project Manager Aalborg Industries A/S

1995 - 1997

Project Manager Danish Army

1992 - 1994

Design Engineer Danish Army
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem og kasserer Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Aalborg

2008 - nu

Chairman of the Board of Directors Scandinavian Boiler Service A/S

Uddannelse

2000 - 2006

Bachelor Economics, Aalborg Universitet

1988 - 1992

MSc. Thermodynamics & mechanical engineering, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2008 - nu

Direktør Scandinavia Boiler Service A/S

2007 - 2008

Engineering manager Aalborg Industries A/S

2000 - 2007

Technical manager Aalborg Industries A/S

1997 - 2000

Project Manager Aalborg Industries A/S

1995 - 1997

Project Manager Danish Army

1992 - 1994

Design Engineer Danish Army

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland