PERSONPROFIL

Niels Arbøl

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen

Født 20. august 1951 Bor i Brønderslev Kommune

B

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 10 0

Mærkesager

  • EU
  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

1. MERE TID TIL BØRNENE. Der er for meget stress i familier med små børn. Forældre vil gerne have valgfrihed og fleksibilitet om børnepasning. Og det er godt for børnene at få en tryg og rolig start på livet. Forældre bør have tilskud, hvis de vælger at passe børnene hjemme i de første vigtige år.
2. HUMAN OG ANSVARLIG UDLÆNDINGEPOLITIK. Asylbehandling skal flyttes til EU's ydre grænse, og Danmark skal så tage sin rimelige andel. Vi skal igen modtage kvoteflygtninge. Børn skal ikke kunne skilles fra forældre og sendes ud af landet.
3. VERDENS GRØNNESTE LAND. Klimaet skal have første prioritet, og Danmark være det grønneste land i verden, bl.a. ved flere havvindmølleparker og grønne transportformer. En tredjedel af landbrugsjorden skal fritages for dyrkning til gavn for klimaet, naturen og biodiversiteten.
4. UDDANNELSE FOR HELE LIVET. Vi vil stoppe de årlige 2 pct. besparelser og give alle unge tilbud om uddannelse i nærheden af, hvor de bor. Vi vil afskaffe uddannelsesloftet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I al fald skal vi standse besparelserne inden for uddannelse og sundhed, således at der f.eks. er tilstrækkeligt med lærere og sygeplejersker til at varetage deres opgaver på en ordentlig og fagligt forsvarlig måde.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være de samme overenskomster for danske og udenlandske arbejdere på samme slags virksomhed.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på, hvilke udvalgte ydelser, der er tale om. En vis brugerbetaling er i orden, som f.eks. ved tandlægebesøg.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg anerkender betydningen af private aktører, så borgerne har en valgmulighed. Men mener ikke, at konkurrence elementet skal dominere i forhold til det offentlige sundhedsvæsen.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturligvis skal der ikke være for stor økonomisk ulighed, som vi ser det i f.eks. USA. Men vi skal ikke begrænse virkelyst og i al fald ikke misunde andre med høj indkomst, fordi de gennem skatten bidrager til samfundet.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolen må tilføres de nødvendige ressourcer til at varetage denne opgave.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være frihed for de enkelte skoler til at indrette sig. Topstyring og centralisering bør afløses af tillid til lærerne, der bedst ved hvordan børnenes behov imødekommes. Samtidig er det vigtigt, at vi tager os af børn, der har vanskeligheder med f.eks. læsning, og her kan f.eks. lektiecafeer efter skoletid være udmærket.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min begrundelse er, at økonomiske eksperter har vurderet, at det vil gavne den økonomiske udvikling herhjemme. Skatten bør også sænkes på de laveste indkomster.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her kan man lade sig inspirere af andre lande i EU, der har en lignende ordning.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi får også meget for vores skat. Men selvfølgelig bør vi holde øje med lønudviklingen herhjemme i forhold til andre lande inden for EU.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er naturligvis vigtigt, at danske private virksomheder er konkurrencedygtige i forhold til virksomheder i andre EU-lande, hvilket forudsætter at de har samme vilkår som dem.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være tilskud til de forældre, der vælger at passe deres mindste børn selv, i stedet for at sende dem i vuggestue. Den mulighed, som kommuner i dag har for at give et sådant tilskud, bør gøres landsdækkende. På den måde afhjælpes stress for de allermindste, og forældrene får større valgfrihed. Svage familier skal støttes ved opsøgende arbejde af pædagoger og sundhedsplejerske, således at forældrene uddannes til at vise ret omsorg for deres børn.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udsatte børnefamilier skal selvfølgelig støttes, men støtten skal ikke tages fra andre børnefamilier. Det er en falsk problemstilling. Jeg går ind for, at forældre skal have frit valg mellem at varetage pasning af de mindste børn hjemme i stedet for at sende dem i vuggestue. Det vil formindske stress hos både børn og i familierne at have denne valgmulighed. Sårbare børn i familien skal støttes ved opsøgende arbejde fra f.eks. sundhedsplejersker og pædagoger.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi vi har større udfordringer i forhold til andre lande i fremtiden. Detskal dog ikke afholde os fra at kritisere Rusland, hvis eller når landet ikke overholder demokratiske spilleregler.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, og gerne de tre andre forbehold også, så vi kan være fuldgyldige medlemmer.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være i Nordafrika, men også andre lande ved EU's ydre grænse, således at asylansøgere kan få deres sag prøvet her, før de evt. sendes videre. Danmark skal så være villig til at tage sin andel af flygtninge, i samarbejde med de andre lande i EU. Økonomiske migranter skal sendes tilbage til deres hjemland. Til gengæld skal vi investere massivt i Nordafrika og andre lande, hvor migranterne kommer fra, således at de med tiden ikke behøver at søge mod Europa for at få et bedre liv.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være en god ide at udlicitere velfærdsopgaver til private udbydere, men man bør i hvert tilfælde vurdere, om de så lever op til de samme krav til velfærden. Og gør de ikke det, skal aftalen inddrages.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er i al fald modstander af besparelser på undervisnings- og sundhedsområdet.

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at den påtænkte vestlige forbindelse over Egholm både giver for meget støj for beboerne og er for dyr i forhold til en østlig linjeføring med et ekstra tunnelrør. Det er det sidste, jeg vil arbejde for.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

1971 - 1986

Cand.scient. et art Biologi og religion, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1987 - 1994

Lektor Dronninglund Gymnasium

1994 - nu

Lektor VUC Nordjylland, Aalborg afdeling
B

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

1971 - 1986

Cand.scient. et art Biologi og religion, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1987 - 1994

Lektor Dronninglund Gymnasium

1994 - nu

Lektor VUC Nordjylland, Aalborg afdeling

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland