PERSONPROFIL

Susanne Flydtkjær

Enhedslisten

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen
Kandidat ved kommunalvalget i Aalborg
Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Bor i Aalborg Kommune

Ø

Susanne Flydtkjær (EL) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. I de politiske udvalg er hun medlem af Forretningsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.
Hun er desuden folketingskandidat til valget i 2019.

Susanne Flydtkjær er uddannet cand.phil og har haft forskellige ansættelser som underviser og administrator. Hendes nuværende ansættelse er som sagsbehandler på flexjobområdet.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Miljø og klima
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

Mennesker skal behandles ordentligt. Alt for mange mennesker slides ned på arbejde og har ingen eller meget begrænset mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet – helt eller delvis – på ordentlige forhold. Der er behov for at vende tingene på hovedet. Det nødvendige arbejde skal deles – og så skal der være mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet – hvor man skal tilbydes samfundssikret mindsteindkomst, mod at leve et godt liv som man selv definerer.

Klimaudfordringen – eller problemet er en anden mærkesag for Susanne. Der skal på hel anden vis end i dag lægges om fra vækstpolitikken og i stedet sættes turbo på andre klimavenlige produktionsformer og livsførelse – hvis børn og børnebørn også skal have en jord at være på

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det vil gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt - det har alle interesse.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange steder i den offentlige sektor behov for flere hænder - fx på sundhedsområdet i både kommuner og regioner

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er væsentligt at alle der arbejder i DK også får en løn som de kan leve af i DK.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der ikke er nogen signifikant dokumenteret effekt - så skal den jo ikke benyttes - uanset om medicinen er dyr eller billig.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vist åbenlyst at der ikke er konkurrence på området. Privathospitaler kan byde ind på afgrænsede opgaver. Det offentlige hospitalsvæsen skal have den brede vifte af behandlinger og akutfunktioner.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

helbred - fysisk såvel som psykisk er man ikke herre over. derfor skal alle sundhedsydelser være gratis

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærligheden kender ingen grænser

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er da vist let nok som det er i dag.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet skaber fattigdom.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De offentlige ydelser er bestemt ikke høje - tværtimod

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Større lighed giver større sammenhængskraft i samfundet. Ulighed skaber konflikter - og fattigdom

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja det er jo dokumenteret på bedste vis

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal have tid til at lege

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej der er behov for at øge ressourcerne både til ældreplejen såvel som til andre velfærdsområder.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - der er i stedet behov for at vi alle bidrager mere til fælleskassen. Så alle ældre uanset økonomisk formåen får de ydelser de har behov for.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis mange havde mulighed for at trække sig tilbage fra et hårdt og langt arbejdsliv tidligere end i dag, så ville mange ældre ikke have behov for ældrepleje, fordi de stoppede i god tid og med mulighed for at have mange gode år - så ville der ikke være et stigende behov for ressource til ældrepleje

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - og gerne sættes op - så de bredeste skuldre også bærer de største byrder

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet er vist modsat - at der er for lidt udligning.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste dansker har ikke noget højt lønniveau

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selskabskatten i DK er vist en af de laveste i de lande vi normalt sammenligner os med.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er næppe aldersgrænsen for køb af alkohol der er afgørende, såfremt man ønsker at regulere unge menneskers alkoholforbrug.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle børnefamilier lever i fattigdom. Det gør ikke noget godt for hverken børnene eller deres forældre.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej tværtimod er der behov for at øge bistanden, så der overalt i verden skabes forhold hvor de mennesker der bor der kan sikres arbejde og selvforsyning.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uklart hvad der menes med spørgsmålet

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark deltager sådan set i krige nok

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Intet samfund har gavn af at der ikke sker resocialisering

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke kunne dømmes som kriminelle. Børn der er kommet skidt afsted skal hjælpes.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Resocialisering og behandling er bedre end højere straf, som blot fastholder folk i kriminalitet.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klima og miljøudfordringen fordrer at der tages initiativ til at sætte turbo på genbrug og genanvendelse i et helt andet omfang end i dag - hvor meget afbrændes.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i stedet have et mellemstatsligt samarbejde.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej de skal være i Danmark mens deres sag behandles.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej tværtimod.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erfaringerne taler jo deres klare sprog om at det modsatte er tilfældet.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle lederstillinger kan sikkert godt spares væk.

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke behov for en tredje limfjordforbindelse. Mit synspunkt er at der ikke skal være brugerbetaling på benyttelse af hverken veje eller cykelstier mv.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Højere løn og attraktive arbejdsforhold løser ikke lægemanglen, som jo er landsdækkende men værre nogle steder end andre. I stedet skal politikerne sørge for at der bliver flere læger uddannet.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuner og region har jo et stykke henad vejen selvbestemmelse - og skal kunne tage lokale/regionale hensyn. Så serviceniveauet sal ikke nødvendigvis være ensartet - men der er behov for et minimumsniveau fastlagt af folketinget.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 57 Enhedslisten in total 7315

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Enhedslisten er en garanti for at der arbejdes for mindre ulighed i sundhed, for sikring af rent drikkevand og fremme af klimatiltag .

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommunale budget skal øges - så der bliver flere penge også til genoptræning - hvis der er behov herfor - uden at det går ud over andre områder

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu skal arbejdsløse i Aalborg kommune såvel som i alle andre kommuner stå til rådighed for arbejdsmarkedet. de skal tage det arbejde de bliver tilbudt. de skal dokumentere at der søges jobs bredt fagligt og geografisk. Hvis ikke - så mister de dagpengeretten. Det er ikke let at være arbejdsløs - der er behov for at både det private og offentlige arbejdsmarked åbner arbejdsmarkedet op og skaber flere jobs

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommunale budget skal øges - så der bliver flere penge til yderområderne uden at det går ud over andre områder

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruge flere ressourcer både på cykelstier og kollektiv trafik - bedre og billigere

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - der skal bruge flere penge både på sindslidende og på andre sundhedsområder

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1767 Enhedslisten in total 13797
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3610 Enhedslisten in total 17605

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Enhedslisten er en garanti for at der arbejdes for mindre ulighed i sundhed, for sikring af rent drikkevand og fremme af klimatiltag .

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I grunden ikke - men sundhedsloven desværre ikke mulighed for at regionen selv driver klinikker med offentligt ansatte almen medicinere. Dette ville være det optimale.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere penge til sundhedsområdet skal findes ved yderligere tilførte ressourcer og ikke ved besparelser andre steder

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsydelser skal være gratis.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Læge manglen handler om at vi har et system med private almene praktiserende læger som selv bestemmer hvor de vil arbejde og bo. Løsningen er offentlige regionsklinikker med offentligt ansatte almen praktiserende læger Byer såvel som i yderområderne

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen af de erfaringer vi har i dag med privathospitaler peger i retning af at brugen af privathospitaler øger nogen kvalitet.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lukning af mindre sygehus, betyder at regionen på anden vis må skabe et bindeled - så alle relativt hurtigt kan få nødvendig behandling. Det kan være en slags sundhedscentre med akutfunktion i et eller andet omfang.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vist sig at det er billigere, mere fleksibelt og bedre at regionen selv har støttefunktionerne - så det vil være ganske dumt at udlicitere

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tilføres flere penge til sundhedsområdet så akutberedskab kan opprioriteres uden at det går ud over andre områder

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

hvis vi skal håndtere klimaudfordringen så er det væsentligt at der flyttes transport fra biler og lastbiler til busser og tog. Den kollektive trafik skal derfor gøres bedre og billigere.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er væsentligt at unge kan tGe en uddannelse der hvor de bor.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screening for hvad ?

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej private sundhedsforsikringer betyder at nogen kommer før i køen end andre.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej der skal være klima og miljømæssig bæredygtig udvikling i hele regionen

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være bedre og billigere kollektiv trafik - og det kan gøres på mange forskellige måder.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Enhedslisten
Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Enhedslisten
Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Enhedslisten
Medlem af Klima-og Miljøudvalget Region Nordjylland, Enhedslisten

1990 - nu

Bestyrelsesmedlem Enhedslisten Aalborg

2004 - nu

Bestyrelsemedlem i Enhedslisten Nordjylland Enhedslisten

Uddannelse

Cand. phil.
Diplomuddannelsen

Erhvervserfaring

Sagsbehandler Brønderslev Kommune
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Enhedslisten
Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Enhedslisten
Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Enhedslisten
Medlem af Klima-og Miljøudvalget Region Nordjylland, Enhedslisten

1990 - nu

Bestyrelsesmedlem Enhedslisten Aalborg

2004 - nu

Bestyrelsemedlem i Enhedslisten Nordjylland Enhedslisten

Uddannelse

Cand. phil.
Diplomuddannelsen

Erhvervserfaring

Sagsbehandler Brønderslev Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland