PERSONPROFIL

Susanne Zimmer

Alternativet

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Bor i Rebild Kommune

Å

Valgresultater

RV 2019

Valgt ind

Personlige stemmer 28 0

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Bureaukrati
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

De to største udfordringer i Danmark og resten af verden, er klimaforandringer og ulighed/fattigdom. Fattigdom er i høj grad et globalt problem. En seriøs klimapolitik vil ikke kun gavne klimaet, men også have stor indflydelse på den globale fattigdom. Ved at sætte den grønne omstilling og FN´s 17 Verdensmål øverst på dagsordenen kan vi få en reel mulighed for at skabe en verden, hvor det ikke er nødvendigt at flygte på grund af klimaforandringer, vi kan skabe en verden hvor natur og mennesker kan eksistere sammen, vi kan sikre de kommende generationer rent drikkevand, frisk luft og vild natur og sammen med de 3 bundlinier (social, økonomi, klima) har vi et effekt middel til bekæmpelse af fattigdom og ulighed.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fint med arbejdskraft fra andre EU lande, men lønninger skal altid følge gældende overenskomst på området.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er helt klart brug for flere mennesker "på gulvet", og brug for at de kan bruge deres tid på deres primære funktioner, og det er ikke værdiløs dokumentation. Jeg vil arbejde for afbureaukratisering og mere tillid til de offentlige ansatte. Administrationslaget skal minimeres, så ressourcer kan flyttes til mødet med borgeren. I denne omlægning skal det vurderes om, der er brug for flere job i den offentlige sektor og indtil da, ér der behov for flere ansatte lige fra vuggestuer til plejhjem.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan muligvis være mest økonomiske på den kortsigtede bane, men vi har adskillige eksempler på at det er dyrt på lang sigt. Vi spiller os indflydelse af hænde i forhold til vores velfærd, som er grundlaget for samfundets udvikling og økonomi.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bedre at forebygge end helbrede, og der er ikke nok opmærksomhed og penge til det forebyggende arbejde. Vi skal prioritere forbrug af medicin, og vi skal lave nogle indkøbsaftaler som i Sverige, så vi ikke betaler al for høj en pris for medicin. Vi bør indføre et prioriteringsnævn til at hjælpe med den helt nødvendige prioritering i sundhedsvæsenet

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores sundhedssektor er en investering i gode liv, og alle skal have lige adgang uanset indkomst.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uværdigt og umenneskeligt at forhindre familier, både ægtefæller og børn, i at leve samlet.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er en del af verdenssamfundet, og vi er afhængige af verden. Som et rigt og veluddannet land har vi en forpligtigelse til at hjælpe mennesker i nød, både i deres lokalområde og i Danmark og først og fremmest i det forebyggende arbejde. Alternativet ønsker at vi skal sige ja tak til 2000 kvoteflygtninge om året, de svageste og hårdest ramte flygtninge. Vi skal behandle flygtninge i Danmark ordentlig, og vi skal give dem en målrettet og hurtig hjælp til at komme i arbejde eller uddannelse.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lovgivningen giver rig mulighed for udvisning, så den skal ikke strammes yderligere, se f.eks. §22 og 26.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et stærkt og velfungerende samfund er afhængig af en vis lighed, og lige nu får vi større og større ulighed i Danmark. Det ødelægger vores sammenhængskraft og er i sidste ende en trussel imod vores demokrati. Det kan medfører mere kriminalitet, mindre lyst til at deltage i valg og mindre tillid til hinanden.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en udokumenteret påstand, som jeg er uenig i. Langt de fleste, som kan arbejde vil arbejde. Santioner og dårlige økonomiske forhold kan endda forringe chancerne for at få arbejde. Jeg vil arbejde for kontanthjælp uden modkrav, afskaffelse af integrationsydelse og 225 timers reglen.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er ikke retfærdig. Kontanthjælpsmodtagere er ikke i en ønskesituation, og skal ikke rammes af et loft, som gør deres liv ulideligt. Mange 1000´er af børn rammes af kontanthjælpsloftet og rammes helt urimeligt. Det er på den lange bane en meget dyr ordning. Børn, som lever i fattigdom får ikke det fylde udbytte af deres skolegang og bliver ramt i deres sociale liv, bl.a. fordi der ikke er råd til fritidsaktiviteter.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne skal have større indflydelse til at beslutte, hvor lang skoledagen skal være, så den passer til de lokale visioner og mål og de lokale forhold.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der var flere ressourcer i folkeskolen, en lavere klassekvotient og flere fagligheder, kunne integrationen på et vist niveau blive en succesoplevelse. Vi skal altid have specialskoler.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer og test viser kun en mindre del af elevernes evner og læring. Både elever og lærere har et ret præcist billede af eleverne udbytte, og i stedet for test skal der bruges mere tid på dialog, hvor lærer og elev kan evaluere og sætte fokus på elevernes fremtidige arbejde og udvikling. Test skaber for mange børn nervøsitet og nederlagsfølelse, som kan ødelægge elevernes læringslyst- og evne. Børnene skal ikke allerede tidligt i folkeskolen presses ind i præstationssamfundet.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreplejen har brug for et gennemsyn i forhold til hvordan vi tilgodeser vores ældre bedst mulig. Kan mindre dokumentation og omorganisering være en del af løsningen? Måske kræver det flere ressourcer?

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor dog det? De velstillede ældre kunne betale for flere af deres ydelser, men andre skal ikke. En generel brugerbetaling er en kortsigtet løsning, som på den lange bane vil bliver dyr. Faktisk mener jeg, at f.eks. tandlægen bør blive gratis på lige fod med lægebesøg.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vejen frem. Vi skal betale for det klimaaftryk vores varer faktisk har. Her er blandt andet oksekød det mest belastende. Momsen bør halveres på frugt og grønt

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu bliver der større ulighed i Danmark. De rige tjener mere og de laveste indkomstgrupper og dem på sociale ydelser har et uændret rådighedsbeløb. De bredeste skuldre må bære de største byrder. Det er ikke godt for et samfund med stor ulighed. Alle skal have grundlag for et værdigt liv. Vi har brug for penge i den offentlige sektor, så vi igen får gode forhold for vores børn, folkeskole, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsen og for vores ældste og de mest udsatte borgere.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal omtænke den økonomiske tankegang fra kortsigtet til langsigtet tankegang. Vi kan spare mange penge ved en forebyggende indsats, f.eks. i sundhedsplejen. Det koster på den korte bange, men kommer mangfoldig tilbage på den lange bane. Vi skal se på om udgifter faktisk er en investering.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt skal skatter og afgifter ikke sænkes, men de bør sænkes, hvis en virksomhed investerer i klimaindsatser.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Måske de højeste lønninger og de gyldne håndtryk.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Danmark en stor gruppe alkoholmisbrugere. Ofte starter det hos helt unge, og får katastrofale konsekvenser i deres ungdom/liv og er dyrt for samfundet. Vi skal arbejde på at skifte vores festkultur ud, så alkohol fylder en mindre del.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke, det bør bliver en almisse at få "børnepenge". Det skal være en ret, og derfor skal alle familier have den. Børnepengene kunne indrettes på samme måde som folkepensionen og bestå af et grundbeløb + tillæg.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendigvis, men vi skal sikre at børn ikke lever i fattige familier. Det kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, som skal afskaffes.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bedst for verdenssamfundet at undgå, at folk bliver presset ud af deres land på baggrund af krig, tørke, oversvømmelser... Hvis ikke vi forebygger, at folk flygter pga krig og sult får vi et enormt pres på i de rige lande, som vi ikke kan løfte. Jeg vil arbejde for at 1% af vores BNP igen kommer til at gå til U-landsbistand og at den primært går til U-lande, og ikke som i dag til integration i Danmark.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mulighed for at deltage i EU's stabiliserende og fredsbevarende missioner og blive en del af det nye forsvarssamarbejde PESCO som er et supplement til NATO.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal straffe klogt, der er mange tiltag der har vist sig effektive, dem skal vi først og fremmest se på. Så skal vi se på mulighederne for at undgå tilbagefald. Der er intet der tyder på at højere straf i sig selv hjælper. Hele vores strafudmålingssystem trænger til et gennemsyn.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er, at vi alle er gode samfundsborgere og derfor er resocialisering vigtigt. Omvendt skal der også tages hensyn til voldsramte/offeret. Her er der virkelig gode erfaringer med at lave den dømte møde offeret. Det er til gavn for især offeret, men giver også en større forståelse for forbrydelsens konsekvenser hos den dømte.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 år er også for lav en alder. At komme i et fængsel med voksne skader de unges idenditet og udvikling. Vi skal lave en målrettet forbyggende indsats, hvor der samarbejdes mellem skole, socialforvaltning og politi. Væk med silotænkning.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forureneren skal betale for den udgift forureningen påfører samfundet. Derved motiverer vi virksomheden til at formindske forurening af luft eller jord. På den lange bane vil det også ofte være den mest økonomiske løsning for virksomheden.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udledning af CO2 fra biler udgør ca. 1/3 af vores Co2 udslip og halvdelen heraf kommer fra privatbiler. Derfor stemmer jeg for at afgiftfritage el-biler og skabe andre gode forhold for disse, f.x. billigere broafgift og bedre opladningsmuligheder. Der skal kigges på et afgift system der belønner grønne biler og firmabilbeskatningen skal ændres, så det bliver mere attraktivt med grønne firmabiler. En afgiftsfritagelse i årrække og så indfasning af nyt system

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk bestemmer selvfølgelig selv, hvor meget de vil genbruge. Varernes pris skal afspejle, hvad det reelt koster at producere og genanvende dem. Jeg tænker på CO2 udslip og anden forurening. Det er en politisk beslutning. Det vil betyde, at nogle varer stiger i betydelig grad.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er nytteløs og stjæler en masse tid fra politiets centrale og borgernære arbejdsopgaver.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er det bedste fællesskab vi har i forhold til internationale fællesskaber, og dem har vi brug for i forhold til miljø, økonomiske kriminalitet, flygtninge... EU skal forbedres. EU skal afbureaukratiseres og beslutninger skal være langt mere gennemsigtige også i processen.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør oprettes modtagelejre på begge side af Middelhavsområderne, som kan behandle flygtningene i forhold til deres videre færd. Der skal være ordentlige forhold i disse lejre, så der er trygt at være for både børn og voksne.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke oplevet erfaringer med, at udlicitering på lang sigt giver mere velfærd. Til gengæld spiller vi os indflydelse af hænde og har flere gange oplevet at vi skulle samle stumperne op efter virksomheder, som ikke har løftet opgaven eller gået konkurs.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har behov for afbureakratisering fordi den beslaglægger unødig tid blandt medarbejderne. Det skaber mistillid i systemerne og tager energi og engagement fra medarbejderne. Systemerne bliver ineffektive på baggrund af bureakrati og dokumentationskravene. Medarbejdere og ledere mister lyst og mulighed for at lave mere meningsfulde og effektive arbejdsgange.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mindre administration kræver en udrensning i dokumentationssystemet. F.x. er en stor del af vores offentlige projekter baseret på puljeordninger. Der bruges tid på ansøgninger, dokumentation undervejs og afrapportering, og desværre også at de gode erfaringer ikke bliver brugt efterfølgende på grund af manglende økonomisk tilførsel. Hvis vi fordelte en stor del af puljepenge, kunne vi frisætte offentlige instanser til at gøre, det som var bedst med udgangspunkt i de lokale forhold.

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er rimeligt, at alle borgere får det samme serviceniveau uanset om de bor i udkantsdanmark eller i rigere kommuner. Problemet ville ikke være gældende, hvis vi havde en retfærdig udligningsordning. Der er vigtigt, at kommunerne selv forvalter, hvordan de indenfor de forskellige serviceområder bruger pengene bedst muligt.

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest synes jeg det er vanvittigt at et stort flertal i Aalborg byråd vil medfinansiere med 30 millioner om året samtidig med at de sparer på skoler, biblioteker.. Limfjordsforbindelser er et statsligt anliggende, og derfor skal der ikke være brugerbetaling.

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal laves mere attraktive forhold for praktiserende læger, bl.a. ved et mere fornuftigt afregningssystemer. Der bør etableres flere sundhedshuse, hvor både læger, sygeplejersker, psykologer, dietister og anerkendte alternative behandlere kan have til huse, så der bliver et arbejdsfællesskab og mulighed for sparring.

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Alternativet

Tillidsposter

2016 - nu

Frivillig flygtningehjælp Dansk flygtningehjælp

Uddannelse

2013 - 2013

Procesleder Projektledelse og grafisk faciltiering, Kolding Designskole

2010 - 2012

Kursus Grafisk facilitering, Nanna Frank - Kaospilot

1997 - 2004

Kandidat Pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet

1993 - 1994

Konsulent Konsulentarbejde, Lærerhøjskolen i Aalborg

1979 - 1983

Professionsbachelor Lærer, Hjørring Seminarium

Erhvervserfaring

2013 - nu

Proceskonsulent, grafisk facilitator Kitasol

2005 - 2013

Skoleleder Aalborg Kommune

1999 - 2005

Skoleleder Arden Kommune

1992 - 1999

Afdelingsleder Sindal Skole

1982 - 1992

Folkeskolelærer Toftegårdsskolen, Brønderslev
Å

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Alternativet

Tillidsposter

2016 - nu

Frivillig flygtningehjælp Dansk flygtningehjælp

Uddannelse

2013 - 2013

Procesleder Projektledelse og grafisk faciltiering, Kolding Designskole

2010 - 2012

Kursus Grafisk facilitering, Nanna Frank - Kaospilot

1997 - 2004

Kandidat Pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet

1993 - 1994

Konsulent Konsulentarbejde, Lærerhøjskolen i Aalborg

1979 - 1983

Professionsbachelor Lærer, Hjørring Seminarium

Erhvervserfaring

2013 - nu

Proceskonsulent, grafisk facilitator Kitasol

2005 - 2013

Skoleleder Aalborg Kommune

1999 - 2005

Skoleleder Arden Kommune

1992 - 1999

Afdelingsleder Sindal Skole

1982 - 1992

Folkeskolelærer Toftegårdsskolen, Brønderslev

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland