PERSONPROFIL

Ulla Gram Larsen

Alternativet

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Kandidat ved kommunalvalget i Hjørring

Bor i Hjørring Kommune

Å

Ulla Gram Larsen (AL) var i 2017 kandidat for Alternativet til kommunalvalget i Hjørring kommune. Ulla Gram Larsen blev ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Hun er uddannet indenfor Visuel Kommunikation fra Danmarks Designskole og The Royal Danish Academy of Fine Arts Master´s grad, Cand.des. Derudover har hun en Master of Arts (MA) i Design og Visuel Kommunikation fra 1999. Ligesom hun har en bachelor i Industriel design. Hun blev student fra Hjørring gymnasium og HF i 1986.

Hun har arbejdet inden for spilindustrien (Bl.a. for ITE, dem med ”Skærmtrolden Hugo”) samt inden for Marketing i div. Globale virksomheder, bl.a. DXC Technology (Tidligere CSC), DESMI Pumping Technology, Goertek Europe (AM3D). Derudover har hun været selvstændig erhvervsdrivende indenfor marketing fra 2009- 2014.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 2 0

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Bureaukrati
  • EU
  • Økonomi
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Kan man stole på en politiker?
Det er blevet tid til at vi igen får tillid og ærlighed mellem os og folkestyret.

Jeg vil stå for en mere gennemsigtig, ærlig og lyttende politisk kultur end den vi har i dag. Det kan jeg gøre fordi jeg kommer helt ny ind i systemet, men alligevel er moden og har erfaring med udefra.

Gi´ Naturen en stemme!
Herunder mine personlige politiske pejlemærker som man kan forvente at jeg vil arbejde for:

* Klima - En bæredygtig grøn omstilling.
* Banker & Finans - En pengereform hvor det kun Nationalbanken kan skabe penge. Pengene skal ikke længere skabes som gæld.
* Miljø - Ansvarligt forbrug og produktion - vores ressourceforbrug er enormt.
* Miljø - Vandmiljø og grundvand i Danmark.
* Sociale bundlinje - Arbejdsklimaet i den Offentlig Sektor.

Jeg er 50 år, har ben i næsen, kæreste og har to børn (13 og 17 år) en Kandidatgrad - Cand.des. Master of Arts (MA) i Design og Visuel Kommunikation fra KADK i København og en karriere indenfor spil- og marketing.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil indføre dagpenge og kontanthjælp uden modkrav. Borgere skal ikke længere tvinges til at søge et bestemt antal job. Og de skal ikke længere tvinges i aktivering. I stedet skal fremskudte sagsbehandlere banke på døren med tilbud, som borgeren selv vælger, om han eller hun siger ja eller nej til.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når kapitalismen er global, giver det kun mening, at regler og regulering, der beskytter arbejdere, også er det. I Danmark forhandles løn mellem arbejdsmarkedets parter, men globalt er vi muligvis nødt til at regulere. Økonomen Thomas Palley har foreslået en minimumsløn på 50 % af hvert lands gennemsnits-løn, så den tilpasses lokale forhold. Systemet ville måske også kunne kobles på en universal basisindkomst, som ville tvinge arbejdsgivere til at hæve lønninger og give bedre sikkerhed.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor bør omorganisere.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg anerkender naturligvis, at der er for få ressourcer, for meget kontrol i det offentlige sundhedsvæsen, og derfor er det nødvendigt at gennemføre en tillidsreform i sundhedsvæsenet, der reducerer de mange dokumentations- og kontrolkrav, øger tilliden til personalet og sikrer mere tid. Det vil også være sundt med en debat om prioriteringer i forhold til behandlingstilbud (private el. offentlige) ud fra en målsætning om fri og lige adgang til flest mulige ydelser.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil i Alternativet arbejde for at sikre, at behandlingstilbud prioriteres på et sagligt og gennemsigtigt grundlag. Vi vil sørge for, at forskning og medicinudvikling sker til vores alles fælles bedste – og ikke prioriteret ud fra kommercielle interesser og profit.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativets ambition er, at brugerbetaling ophører på alle sundhedsydelser. Vi vil løbende nedbringe andelen af brugerbetaling i sundhedsvæsenet, da det har en markant social slagside og øger uligheden i sundhed. Alternativet vil arbejde for fri og lige adgang til alle ydelser i det danske sundhedsvæsen. I dag er en række ydelser omfattet af brugerbetaling. Det gælder fx. psykologbehandling, fysioterapi, fertilitetsbehandling og tandlægebehandling.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilknytningskravet bør afskaffes, og der skulle automatisk gives mulighed for familiesammenføring for at selvforsørgende, danske statsborgere.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Drop integrationsydelsen. Integrationsydelsen er en nedsat kontanthjælp til nogenlunde SU-niveau, der tildeles alle udlændinge og danskere, som ikke har boet i Danmark i minimum 7 ud af de sidste 8 år – heriblandt studerende, der har taget en kandidat eller arbejdet 1,5 år i udlandet. Ydelsen er blevet kritiseret massivt af FN og Institut for Menneskerettigheder m.fl. for at være diskriminerende, da den vurderes at være designet til at ramme udlændinge, selvom den formelt også rammer danskere.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal overholde de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. men det betyder ikke at indvandrere, der begår alvorlig og gentagende kriminalitet bør udvises. Jeg synes at reglerne er allerede ret skrappe.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

PROBLEMET: De private banker har ALT FOR MEGET MAGT. LØSNING: 1) Flyt magten til at skabe penge tilbage til en demokratisk gennemsigtig og ansvarlig instans. (der er uafhængig af politisk indflydelse og private økonomiske interesser) 2) Pengene skal ikke længere skabes som gæld. 3) Pengene skal ind i den reelle økonomi/realøkonomien før de ryger ind på det finansielle marked. Pengene der skabes kan med fordel bruges til skattelettelser eller til offentlige udgifter.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På den sociale bundlinje ønsker Alternativet blandt andet at indføre kontanthjælp uden modkrav, fjerne kontanthjælpsloftet, fjerne 225-timersreglen, indføre socialt frikort til hjemløse, fordoble den grønne check,

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, de aller fleste vil gerne arbejde. Kontanthjælpen skal erstattes af en fast basisydelse uden særlige kontrolforanstaltninger, og vi ønsker desuden et opgør med den gensidige forsørgelsespligt for samboende, ikke-gifte partnere. Borgerne bør behandles som individer, og der må ikke skabes urimelige barrierer for at modtagere af sociale ydelser kan flytte sammen med nye partnere.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det siger ordene "med særlige behov" jo i sig selv. Børn med særlige behov har brug for ekstra opmærksomhed, og de kan forstyrer de andre børn i klassen...

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ny forskning (2019) har vist at børn lærer bedre når de ikke føler sig under pres, som de gør når de bliver "målt og vejet" gennem karakterene.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi tror på forretningsdrift baseret på et stærkt samfundsengagement og medborgerskab. Vi tror på, at lokalsamfundenes rolle kan udvikles, og vi ønsker eksperimenter med måder at drive plejehjem på fx plejehjem, der organiseres som værdibaserede kooperativer, hvor medlemmerne demokratisk både ejer og driver plejehjemmet. Det plejehjem, man driver som et kooperativ, skal være til størst mulig nytte for medlemmerne, fx beboere og medarbejdere, frem for at give det størst mulig økonomiske udbytte.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet vil arbejde for fri og lige adgang til alle ydelser i det danske sundhedsvæsen. I dag er en række ydelser omfattet af brugerbetaling. Det gælder fx. psykologbehandling, fysioterapi, fertilitetsbehandling og tandlægebehandling.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen kan på sigt stige, hvis vi indføre en 30 timers arbejdsuge over en 10-årig periode, fordi nedsat arbejdstid medfører mindre arbejdsrelateret nedslidning. Jeg er enig med Torsten Gejl der for nylig var ude at sige "Giv alle ret til pension efter 45 år på arbejdsmarkedet" Det vil nemlig betyde, at vi i Danmark får en differentieret pensionsmodel, som tilgodeser de mennesker, der kommer tidligst ud på arbejdsmarkedet.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Alternativet arbejder vi for at alle fradrag fases ud af skattelovgivningen. Eksempelvis rentefradrag og befordringsfradrag. Det skal ske i sammenhæng med, at beløbsgrænsen for hvornår der skal betales topskat hæves, sammen med en forhøjelse af personfradraget.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Umiddelbart tror jeg det er omvendt, men et uafhængigt og uvildigt udligningsråd kunne være løsningen.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lettere at tage den sunde og rigtige beslutning.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvis den offentlige sektor bliver fri til at gøre, som den vil, kan vi skabe den fornyelse der er så stor brug for i det offentlige system.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag er det alt for let for multinationale selskaber og store kapitalfonde at flytte kapital rundt for at udnytte forskellige landes skattelovgivninger. Det skal vi forhindre. Det kan vi f.eks. gøre gennem en fælles skattepolitik i EU.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er godt med et højt lønviveau i Danmark, det betyder at vi kan købe mere på trods af at prisniveauet i Danmark er højt. Tager du til Tyskland eller Spanien, er priserne lavere.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alkohol er skadeligt for den unge hjerne. 46 procent af alle gymnasieelever drikker i weekenderne. Alkoholen påvirker hjernen, indlæringsevnen og hukommelsen negativt. Det skal ikke være let at få fat i alkohol hvis man er under 18, ligesom en aldersgrænse sender et klart budskab til de unge.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste familietyper vil opleve økonomiske gevinster ved Alternativets økonomiske udspil, der investerer 120 milliarder i blandt andet grøn omstilling, mindre ulighed, uddannelse og kultur. LO-ægtepar i ejerbolig med 2 børn: +4.798 kroner Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn: -4.842 kroner Så fem ud af syv af Skatteministeriets standard-familietyper vil få flere penge mellem hænderne.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste familietyper vil opleve økonomiske gevinster ved Alternativets økonomiske udspil, der investerer 120 milliarder i blandt andet grøn omstilling, mindre ulighed, uddannelse og kultur. LO-ægtepar i ejerbolig med 2 børn: +4.798 kroner Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn: -4.842 kroner Så fem ud af syv af Skatteministeriets standard-familietyper vil få flere penge mellem hænderne.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker en afmilitarisering af verden, det kan en kompromissøgende tilgang til Rusland være med til at sikre. Sikkerheden i verden er meget kompleks med Rusland, Kina, USA og EU. o.s.v. Vi har før set at kunst og kulturen kan være med til at sikre sikkerheden i verden.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med forbeholdene står vi udenfor visse forpligtelser, men også udenfor indflydelse, og uden mulighed for at sætte en dagsorden på de berørte områder.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er et af verdens rigeste lande. selvfølgelig skal vi hjælpe i en verden med klimakriser, ulighed og ikke-demokrati. Det er også mere logisk, at bruger udviklingsbistanden i udviklingslandene, til udvikling, så folk bliver hjemme, i stedet for at bruge pengene på asyl- og integrationsindsatser i Danmark.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! Det er en forebyggende sociale indsats der skal til. Hvis den kriminelle lavalder sænkes yderligere, så bliver de straffet, i stedet for det som i virkeligheden virker - nemlig forebyggelse.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes måske der er en lidt mærkelig ubalance eller skævvridning, mellem f.eks. økonomisk kriminalitet og voldsomme/sædelighedsforbrydelser, hvor man tit ser ret høje domme ved økonomisk og lave/korte domme ved vold etc.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er det der giver mest mening og som eksperterne også tilslutter sig.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange lever stadig i en “brug og smid væk kultur” men det er ikke bæredygtig i det lange løb. Der er behov for nye løsninger, hvis vi skal sikre bæredygtighed i fremtiden. Alternativet ønsker at åbne op for, at kommunerne kan eksperimentere mere med alternative rammevilkårene og samarbejder, der styrker cirkulær økonomi og deleøkonomi, fx nye pant- og låneordninger.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er simpelt - Generelt mener jeg at der skal afgifter på det der skader os og vores jord. På samme måde skal der være en belønning for det der er godt. Vi må give ANSVARET for emballage og produkter tilbage til producenten – ikke som det er nu forbrugeren.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig!! Klimakrisen er den største udfordring vi står overfor, det kan kun gå for langsomt med at få styr på den. Hvad betyder alt det andet, hvis vi ikke har en jord at leve på?

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For Alternativet er EU ikke den eneste løsning for Europa. Der er masser af andre måder, vi kan samarbejde på. Vi skal eksperimentere med nye fællesskaber og sociale netværk på tværs af EU. Vi skal i hvert fald væk fra den situation, hvor politiske relationer bliver kvalt af et magtspil mellem lande. Der skal etableres fuld gennemsigtighed i beslutningsprocesserne i EU.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal oprettes hotspots og modtagelsescentre for flygtninge på begge sider af Middelhavet. Vi er nødt til at se i øjnene, at vi har et ansvar, fordi vi har været involverede i nogle af de krige, der skaber det nuværende flygtningepres. Alternativet mener, at en fælles europæisk indsats og et bedre, forpligtende samarbejde om at hjælpe flygtninge er afgørende. For at sikre de mange flygtninge en menneskelig behandling, og for at sikre det europæiske samarbejde.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I stedet for at bruge militæret til grænsekontrol burde vi stoppe den symbolske grænsekontrol, som desværre har negative konsekvenser for det gode forhold i grænselandet. Vi skal istedet have samarbejdet i EU til at fungere.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der er stor mulighed for at de private underbyder hinanden med dårlig service og kvalitet som følge heraf. På de tekniske områder er der dokumenteret besparelser men der mangler stadig fyldestgørende undersøgelser af kvaliteten, mens dokumentationen på velfærdsområderne er mangelfuld både i forhold til effekterne for pris og kvalitet.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan og skal bruge ressourcerne klogere. Det kræver først og fremmest mere fokuserede investeringer, men også et opgør med bureaukratiske systemer.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan og skal bruge ressourcerne klogere. Det kræver først og fremmest mere fokuserede investeringer, men også et opgør med bureaukratiske systemer.

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunerne skal have friere rammer til at investere langsigtet i nye initiativer indenfor transport, energi, fødevareproduktion og klimatilpasning. Kommunerne skal også have friere rammer til at støtte lokale, sociale og grønne initiativer. Vi skal se udgifter på socialområdet som investeringer i mennesker. De kommer os alle til gode. Alle har ikke de samme grundvilkår, og det er vigtigt, at samfundet investerer i at give alle mennesker forudsætningerne for at skabe et godt liv.

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er synd og skam at ødelægge naturen på og omkring Egholm. Det koster ca. 7 milliarder kr. at lave en tredje Limfjordsforbindelse over Egholm, men det er en forkert og økonomisk dyr løsning, der bygger på gamle tal tilbage fra 2011. Bebyggelsen omkring Hasseris Enge har udviklet sig meget, og det nye supersygehus vil højst sandsynlig gøre at udgifterne bliver meget højere end antaget. Derfor er der brug for en ny VVM (vurdering af virkninger for miljøet) Det haster med den RIGTIGE beslutning

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi anerkender, at der ikke er ubegrænsede ressourcer i det offentlige sundhedsvæsen, og vi er derfor indstillet på en debat om prioriteringer i forhold til behandlingstilbud ud fra en målsætning om fri og lige adgang til flest mulige ydelser.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 44 Alternativet in total 365

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

RENT DRIKKEVAND TILBAGE I HANERNE

Antallet af overskridelser af max koncentration af giftstoffer i drikkevandet i Hjørring kommune var sidste år 8 gange (72 gange for grundvandet) Det er IKKE i orden. Det meste af giften kommer fra ukrudtsbekæmpelsesmidler, derfor vil jeg arbejde for at landmænd skal kunne få et GRATIS omlægningstjek til økologisk landbrug, så vi undgår gift. Danmark har en ambitiøs økologisk eksportstrategi =jobs

GRATIS OG FLEKSIBEL OFFENTLIG TRANSPORT

Den offentlige trafik fungerer ikke i Hjørring kommune, så bor du i ydreområderne er det stort set umuligt at klare hverdagen uden en bil. Jeg har en vision om at tilbyde gratis offentligt transport, fra yderområder til trafikknudepunkterne, dette vil gøre hele kommunen mere attraktiv at bosætte sig i. Hjørring skal også være testkommune for selvkørende busser.

BORGEROMBUDSMAND – MERE BORGERINDDRAG

Hjørring kommune skal oprette en stilling for en Borgerombudsmand/kvinde. 33 ud af 98kommuner i Danmark har borgerrådgivere, Hjørring er en af dem der ikke har. Rådgiveren skal sikre, at du får korrekt behandling og skabe dialog mellem dig og kommunen og gå ind i sager, hvor borgeren er utilfreds. Et vist antal underskrifter fra borgere, skal kunne kræve behandling af sager for byrådet.

Spørgsmål og svar

1 Hjørring Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, private virksomheder underbyder hinanden og hermed falder kvaliteten af hjemmehjælpen. Alternativet ønsker at tale om ældreSTYRKEN, og hvordan vi kan skabe de rigtige rammer for denne, og samtidig italesætte og ændre den institutionaliserede plejesektor, hvor omsorgen er standardiseret og savnes.

2 Hjørring Kommune skal arbejde for at fremme alternative energiformer som biogasanlæg og vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Biogas af gylle og andet organisk affald er en god ide, fordi det er til gav for klimaet, men også fordi opførelse af anlæg vil betyde fastholdelse af job eller skabelse af nye job i landdistrikterne. Landmændene leverer gylle og får et kvalitativt gødningsprodukt tilbage til brug i marken. Lokalt ejerskab er med til at gøre det langt mere attraktivt at udbrede f.eks. vindmøller og solceller i det danske landskab. Det kan bidrage til større lokalt engagement i miljøet.

3 Arne Boelt har været en god borgmester for Hjørring Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet ønsker et samfund baseret på grøn og vedvarende energi. Derfor vil vi arbejde lokalt for en CO2-neutrale kommuner, for eksempel ved at investere kollektiv trafik, bedre forhold for elbiler samt vind- og solenergi.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affald er en ressource og kommunen skal tænke cirkulær økonomi og gå forrest i brug - igen - brug - igen - brug - igen økonomien. Kommunen er tæt på borgerne og også det lokale erhvervsliv og kan være med til at skabe symbioser og vækstmiljøer.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturområdet har længe være nedprioriteret, men Alternativet vil arbejde for, at området genopdyrkes som et politisk fokusområde, så kunst og kultur igen kan blive en vigtig motor for samfundsudviklingen.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Menneskers trivsel er uden sammenligning, den vigtigste opgave og investering for et bæredygtigt samfund i social balance.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet foreslår, at Danmark tager 2000 kvoteflygtninge årligt, som skal fragtes direkte fra flygtningelejre i nærområderne til Danmark, så de slipper for den farefulde vej over Middelhavet til Europa. Med topartsaftalen fra foråret 2016 er der allerede afsat midler til modtagelse af et stigende antal flygtninge i kommunerne, hvorfor modtagelsen af 2.000 kvoteflygtninge ikke i sig selv kræver øgede udgifter.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, private virksomheder underbyder hinanden og hermed falder kvaliteten af hjemmehjælpen. Alternativet ønsker at tale om ældreSTYRKEN, og hvordan vi kan skabe de rigtige rammer for denne, og samtidig italesætte og ændre den institutionaliserede plejesektor, hvor omsorgen er standardiseret og savnes.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle kommuner bør tilbyde specialiseret genoptræning (Serviceloven §86). Der hvor kommunen kan tilbyde specialiseret ambulant genoptræning og rehabilitering lokalt, (f.eks. lokale fitnesscentre etc.) skal der investeres, men har borgeren brug for specialister med specialviden om neurologisk må de henvises til særlige steder (Hammel, Svendborg, Vejlefjord, Filadelfia osv.).

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Argumenterne for de store institutioner er oftest økonomi, men for Alternativet gælder det gennemgående uddannelsesprincip, at al læring begynder og slutter med den enkelte elev eller studerende: Uanset om vi taler børnehave, folkeskole, ungdomsuddannelse, universitet eller efteruddannelse, bør den enkelte elev eller studerende stå i centrum for al læring, derfor er der også grænser for hvor mange børn der kan være i hver klasse. Den enkelte skole kender bedst selv sine ønsker og behov.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsløsheden i Hjørring kommune ligger på 4,4 procent. det er samme tal som landsgennemsnittet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet har en vision om at give borgerne i en kommune langt større mulighed for at forfølge de idéer og drømme, de har. Hvis en kommune fx ønsker at indføre gratis internet til alle husstande eller gratis offentlig transport, skal det være muligt – også selvom det kan medføre, at skatten i den pågældende kommune hæves.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet ønsker at fremme borgerinvolvering og medborgerskab ved at oprette ”borgerbudgetter” i alle kommuner. Med borgerbudgetter vil vi give lokalbefolkningen mulighed og frihed til at bestemme over en del af det kommunale budget, som de kan bruge på lokale aktiviteter og projekter. Potentialet i borgerbudgetter er stort, fordi det styrker det nære demokrati og den lokale ejerskabsfølelse, når borgerne selv kan bestemme, hvad en del af pengene skal bruges til.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativet vil investere mere i forebyggelse af den simple årsag, at forebyggende indsatser kan reducere og forhindre forbrydelser og kriminalitet i at opstå. Forebyggelse er altså et middel til et tryggere og bedre samfund.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstierne i Hjørring kommune kan godt forbedres. Der er nogen steder dissideret farligt at cykle pga. hurtigt kørende biler og store lastbiler. Ligesom cykelstier i naturskønne områder vil tiltrække flere turister.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja! Biodiversiteten og den frie vilde natur er truet i Danmark. Vi skal fokuserer på at udvikle fællesskabsfølelse om at passe på naturen. Den danske natur mangler frem for alt plads og sammenhæng. Samlet set er arealerne med vild natur for små og for spredte. Vi skal have skabt sammenhæng ved at omlægge statslige skove- og naturområder til natur med biodiversitet som hovedformål i form af urørt skov, mose, eng, græsland og hede. Jeg støtter forslaget om en matrikelfast naturzone i planloven.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturområdet har længe være nedprioriteret, men Alternativet vil arbejde for, at området genopdyrkes som et politisk fokusområde, så kunst og kultur igen kan blive en vigtig motor for samfundsudviklingen. Vi skal undgå episoder som denne hvor musikforeningen "I morgen er det jul mor" opløser sig selv i protest: https://www.tv2nord.dk/artikel/musikforening-lukker-sig-selv-i-protest-mod-lokalpolitikere

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Drop integrationsydelsen. Integrationsydelsen er en nedsat kontanthjælp til nogenlunde SU-niveau, der tildeles alle udlændinge og danskere, som ikke har boet i Danmark i minimum 7 ud af de sidste 8 år – heriblandt studerende, der har taget en kandidat eller arbejdet 1,5 år i udlandet. Ydelsen er blevet kritiseret massivt af FN og Institut for Menneskerettigheder m.fl. for at være diskriminerende, da den vurderes at være designet til at ramme udlændinge, selvom den formelt også rammer danskere.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Servicen på plejehjemmene bør være så god at det ikke giver mening at betale for ekstra. Flere varme hænder og en kommunal kostpolitik, der efterspørger økologiske råvarer - lokalt hvor det er muligt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For Alternativet har det på landsplan længe været en mærkesag at indføre et prioriteringsinstitut, som man bl.a. har i Norge, da det vil øge gennemsigtigheden omkring prioriteringerne i sundhedsvæsenet. Prioriteringsinstitut vil gøre det lettere at lægge arm med medicinalindustrien og forhandle prisen på dyr sygehusmedicin ned med mellem 1-2 mia. kr. årligt. Pengene her fra skal geninvesteres i sundhedsvæsenet, bl.a. for at mindske presset på personalet og rulle tidligere besparelser tilbage.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoler og børnehaver skal sættes mere fri fra kontrol og overdrevent bureaukrati, så lærerne og pædagogerne i stedet kan bruge mere tid på at være der for vores børn og unge. Pædagogerne skal selvfølgelig have tid til det enkelte barn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det skal være lettere og mere attraktivt at investere i og starte en virksomhed. Små- og mellemstore virksomheder har i perioder stået for halvdelen af jobskabelsen i Danmark og har altid bidraget til innovationen og kreativiteten i samfundet. I Alternativet har vi på landsplan et erklæret mål om at gøre det 21. århundrede til iværksætternes århundrede, hvorfor vi afsætter 505 mio. kr. om året til iværksætterpakken fra 2016.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ejendomsværdiskat og grundskyld kan på længere sigt erstattes af en enkelt ejendomsskat, der fordeles mellem stat og kommune, og som tager hensyn til områder som f.eks. miljøcertificering. Skattestoppet af ejendomsværdiskatten skal ophæves som et led i en reformering af skatten på fast ejendom, herunder reduktion af rentefradraget. Ophæver man skattestoppet for ejendomsværdiskat, kan det både bidrage til finansiering af statens udgifter og være med til at stabilisere ejendomsmarkedet.

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Alternativet

Tillidsposter

2018 - nu

Bestyrelsesformand Prikken Over Livet IVS

Erhvervserfaring

2018 - nu

Adm. direktør Prikken Over Livet IVS

2009 - 2014

Adm. direktør Virgil Kommunikation ApS
Å

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Alternativet

Tillidsposter

2018 - nu

Bestyrelsesformand Prikken Over Livet IVS

Erhvervserfaring

2018 - nu

Adm. direktør Prikken Over Livet IVS

2009 - 2014

Adm. direktør Virgil Kommunikation ApS

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland