Der er fundet mange flere vandsalamander og spidssnudet frø i vandhullerne i Rebild Kommune, end man havde regnet med.

Det vrimler med fredede dyr i Rebild

Vandhullerne i Rebild Kommune er blevet undersøgt, og det viser sig, at de huser et stort antal helt særlige dyrearter.

En række lodsejere modtager i disse dage brev fra Rebild Kommune om, at de er vært for nogle helt særlige dyrearter. De særlige arter er i dette tilfælde spidssnudet frø og stor vandsalamander. De er ikke alene fredede i Danmark, men tilhører en gruppe dyrearter, der er særligt beskyttede, fordi de er sjældne eller truede på europæisk plan. Derfor skal kommunen reagere på dette.

Byrådet besluttede i 2010 at opdatere kommuneplanens udpegninger af naturområder og landbrugs­områder. Kommunen har derfor fået et konsulentfirma til at undersøge vandhuller i fire afgrænsede områder.

Resultaterne er overraskende positive. Det viser sig, at en række vandhuller i de fire områder både huser de særlige dyrearter og har en høj naturkvalitet.

Begge arter af padder stiller høje krav til kvaliteten af både vandhullet og arealerne umiddelbart omkring vandhullet. Det er ikke tilladt at forstyrre arterne eller beskadige deres levested

Kommunen orienterer nu alle de lodsejere, hvis vandhuller er indgået i undersøgelsen og kommer med gode råd til at gøre levevilkårene for de særlige arter bedre.

Spidssnudet frø er fundet i ca. 70 % af vandhullerne og stor vandsalamander i ca. 40 % af de undersøgte vandhuller. Både antallet og kvaliteten af de to arters levesteder har længe været i tilbagegang.