LIGE NU:

Højhuse i Aalborg?

Byrådet i Aalborg vil i perioden 17. oktober til 14. november, debattere eventuel etablering af højhuse i Aalborg. Aalborgs politikere oplever en stigende interesse for at bygge høje huse. Passer det ind i fremtidens Aalborg? Sig din mening til politike

Stor interesse for højhuse
Aalborg oplever som mange andre storbyer en stigende interesse for at bygge høje, markante huse, der bryder med byens traditionelle skala. Den store interesse kalder på stillingtagen til emnet. Byrådet ønsker på den baggrund at igangsætte en offentlig debat om emnet generelt, herunder at præsentere og debattere de potentielt højhus-egnede områder i Aalborg og de arbejdsmetoder, der tænkes anvendt ved ansøgninger om højhuse.

Områderne
Byrådet ønsker at bygge videre på byens tradition for markante byggerier ved at åbne mulighed for at indplacere højhuse i udvalgte områder. De områder, der foreslås, er enkelte områder langs havnefronten, hvor der historisk har været højhuse, eller hvor der i dag er højhuse i nærheden. Herudover foreslås Godsbanearealet pga. dets centrale beliggenhed ved et af byens trafikale knudepunkter. Måske stedet for et nyt pejlemærke ved byens port? Områderne skal ikke opfattes som områder, hvor højhuse pr. definition vil kunne opføres, men som områder, hvor højhuse - hvis forholdene tillader det - eventuelt kan indplaceres efter en nærmere vurdering og efterfølgende planlægning.

Der kræves kvalitet
Som udgangspunkt vil et højhus kun komme på tale hvis placeringen er velbegrundet og bygningen tilfører stedet og byen noget positivt. Der skal være arkitektonisk høje ambitioner, der skal tænkes i bysammenhænge, i bæredygtige løsninger, i klima og trafiklogistik og det skal sikres, at projektet bidrager til byen og det omgivende byrum på en god måde. Derfor vil kommunen tage en særlig arbejdsprocedure i anvendelse, når der ansøges om at opføre højhusbyggeri inden for de udvalgte områder.

Offentlighedsperiode og Borgermøde
Offentligheden har mulighed for at høre nærmere om emnet på et borgermøde i Medborgerhuset d. 7. november 2007, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen vil præsentere intentionerne i debatoplægget. Debathæftet kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter på tlf. nr. 9931 2000. Debathæftet kan også ses på kommunens hjemmeside: www.aalborgkommune.dk/hoejhuse.

Den efterfølgende planproces
Når debatfasen er slut, vil bemærkninger fra offentlighedsperioden blive gennemgået og vurderet i Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen udarbejder herefter et oplæg til konklusion på debatten til politikerne, herunder om principperne for de planer, som skal laves efterfølgende.