LIGE NU:

Sygehusvæsen giver Jobgaranti

Region Nordjylland ønsker at skabe størst mulig tryghed for de ansatte i forbindelse med den omfattende reform af sygehusstrukturen.

Derfor har regionen vedtaget en jobgaranti som omfatter alle ansatte, der bliver berørt af strukturændringerne i det somatiske sygehusvæsen.

Brovst Sygehus
- Vi har allerede erfaret fra Brovst Sygehus, at der er behov for klare udmeldinger om udsigten til fortsat beskæftigelse, og vi vurderer, at det er realistisk med en jobgaranti, udtaler Regionsrådsformand Orla Hav.

Brovst Sygehus har på kort tid modtaget et højt antal opsigelser, der direkte er relateret til, at sygehuset ifølge den fremlagte sygehusplan, har udsigt til at blive lukket.

Medarbejderne
Regionen tog derfor initiativ til en undersøgelse af medarbejdernes ønsker, og det viste, at størstedelen af personalet foretrak Sygehus Thy-Mors frem for Aalborg Sygehus.

Thy-Mors Sygehus
- Vi gik i dialog med Sygehus Thy-Mors om mulighederne for genplacering og det viste sig, at det ville være muligt at tilbyde anden beskæftigelse til alle ansatte, siger Orla Hav.

- Initiativet blev meget vel modtaget, og vi ønsker at trække på de positive erfaringer og udstrække jobgarantien til alle ansatte, der er omfattet af strukturændringerne.

Hovedudvalget fik ideen
Forslaget til jobgarantien kommer fra Hovedudvalget, hvor både medarbejdere og ledelse er repræsenteret.

- Det er en fælles beslutning, pointerer Orla Hav, og vores ambition er, at tilbud om genplacering sker med størst mulig hensyntagen til medarbejdernes ønsker.

Forslag om genplacering
- Der kan først blive fremsat tilbud om genplacering, når den politiske beslutning er truffet, understreger Orla Hav, men med jobgarantien tager vi hånd om den usikkerhed, som strukturændringerne medfører for vores medarbejdere.

Indholdet af jobgarantien

  • Der udstedes en jobgaranti til de ansatte omfattet af sygehusplanen for det somatiske sygehusvæsen med et indhold som skitseret under de øvrige punkter.
  • Ansatte, hvis ansættelsesforhold ændres som følge af strukturreformen, vil få adgang til at komme med tre prioriterede ønsker til fremtidig ansættelse.
  • De ansatte skal samtidigt tilkendegive, om de prioriterer fremtidig geografi eller speciale/afdeling/arbejdsområde højest.
  • I forbindelse med jobgarantien må de ansatte acceptere, at tilbuddet om ny beskæftigelse kan medføre et ændret - men stadig relevant - jobindhold. Praksis omkring rettigheder og pligter i forbindelse med væsentlige vilkårsændringer gælder.
  • Der oprettes ikke nye stillinger på afdelinger for at genplacere. Tilbud om genplacering vil ske på de steder, hvor der er huller. Men Regionen vil, hvor det er relevant, indføre et blødt ansættelsesstop (dvs. udelukkende vikaransættelse i en periode) for at skabe plads til personer, der skal genplaceres.
  • Tilbuddet om ny beskæftigelse vil blive fremsat efter, at de ansatte har haft lejlighed til at tilkendegive ønsker som nævnt under pkt. 2 og 3.
  • Det er Region Nordjyllands ambition, at tilbud om genplacering fremsættes under størst mulig hensyntagen til de fremsatte ønsker fra medarbejderen. Man får kun ét tilbud om ny beskæftigelse.
  • Også sygehuse, der ikke selv er berørt af strukturændringerne, har pligt til at medvirke til at realisere jobgarantien. Det følger af den politiske beslutning om Region Nordjylland som ét ansættelsesområde.