Seneste nyt:

Gevinsten ved ny fjordforbindelse er mindre end ventet

Vejdirektoratet har netop offentliggjort en opdateret VVM-redegørelse for en tredje Limfjordsforbindelse. De 20 kilometer motorvej vil koste syv mia. kr., aflaste Limfjordstunnelen med en fjerdedel - men betyde, at 160 lodsejere helt eller delvist skal afgive jord. Den ny VVM-redegørelse sendes nu i offentlig høring.

En tredje Limfjordsforbindelse over Egholm vil kunne anlægges for syv mia. kr. - og sammenlignet med andre vejprojekter, som projektet skal holdes op imod i kommende politiske forhandlinger, ligger det nordjyske projekt økonomisk "i den meget høje ende".

Det konkluderer Vejdirektoratet i en opdateret VVM-redegørelse for Egholm-forbindelsen, som blev offentliggjort torsdag og nu sendes i offentlig høring frem til 30. april.

Vejen skal gå fra Dall vest om Aalborg, krydse Limfjorden og Egholm og forbindes med den nuværende motorvej ved Vestbjerg.

Limfjord_Resume af VVM-undersøgelsen_wcag-5-1

Vejdirektoratet har ved hjælp af en avanceret model beregnet, hvor stort et udbytte samfundet vil få af investeringen i 20 kilometer ny motorvej vest om Aalborg. Man ser her på sparet rejsetid, ændringer i støjpåvirkning m.m., sammenholdt med prisen. Afkastet af samfundsinvesteringen på syv mia. kr. vil ifølge VVM-redegørelsen være på 3,3-3,5 pct. Det er mindre end tidligere beregnet (senest var tallet 4,2 pct.), hvilket Vejdirektoratet til dels forklarer med ændringer i regnemodellen.

quote Selv om VVM-undersøgelsens samfundsøkonomiske beregning viser en lidt mindre god samfundsøkonomi end beregningerne fra den oprindelige VVM, så ændrer det ikke på behovet for en tredje Limfjordsforbindelse

Benny Engelbrech (S), transportminister

Transportminister Benny Engelbrecht (S) skriver i en pressemeddelelse, at dette ikke rokker ved hans støtte:

- Selv om VVM-undersøgelsens samfundsøkonomiske beregning viser en lidt mindre god samfundsøkonomi end beregningerne fra den oprindelige VVM, så ændrer det ikke på behovet for en tredje Limfjordsforbindelse, lyder det fra Benny Engelbrecht.

I forhold til den seneste VVM-redegørelse fra 2011 er linjeføringen flyttet på tre dele af strækningen:

  •  Etableringen af en jernbane til Aalborg Lufthavn gør, at der her er sket mindre justeringer.
  • Ved Hasseris Enge er linjeføringen flyttet cirka 200 meter længere mod vest. Målet er at begrænse støjgener.
  • Ved den ny vejs sydlige ende præsenterer Vejdirektoratet både den oprindelige linjeføring og en ny variant. Oprindelig skulle den ny vej ved Dall gå under den nuværende motorvej E45. Nu foreslår man, at den i stedet knyttes til E45 lidt længere mod syd og herefter krydser E45 med en bro hen over den nuværende motorvej.
Skærmbillede 2021-02-25 kl. 14.54.17

Ved Dall, Nibevej og Nørholm forudsættes der opsat tilsammen fem kilometer støjskærme. Det ændrer dog ikke ved, at motorvejen vil kunne høres "i flere kilometers afstand" og "vil ændre lydmiljøet," hedder det. Støjbelastningen bliver ifølge sagens natur større end nu i de områder, hvor der ikke i forvejen er motorvej. Til gengæld ventes det ændrede trafikmønster at reducere støjen i forhold til nu langs de bestående veje.

32.500 køretøjer hver døgn

Ifølge Vejdirektoratets beregninger vil den ny motorvej i 2030, hvor den kan stå færdig, hvis beslutningen træffes nu, blive benyttet af ca. 32.500 køretøjer hvert døgn. Det betyder, at Limfjordstunnelen aflastes markant, idet hvert fjerde køretøj, der ellers ville bruge tunnelen, forventes at forsvinde. Limfjordsbroen aflastes med knap en tiendedel, viser VVM-redegørelsen.

Vejanlægget vil berøre mange lodsejere på strækningen. Samlet set vil 160 lodsejere blive berørt af ekspropriationer, hvis politikerne sætter gang i projektet. I alt skal 280 hektar inddrages, mens andre 85 hektar midlertidigt vil skulle bruges, mens anlægsarbejdet står på.

30 ejendomme skal total-eksproprieres. I forvejen er andre 10 ejendomme eksproprieret i forbindelse med valget af linjeføringen i 2014.

Alle 160 berørte lodsejere modtager torsdag en særlig information herom fra Vejdirektoratet.